VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FAKULTA STROJNÍ

KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava


 
 

Sborník XXII. Semináře ASŘ '98

Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách


 
 

konaného v rámci

Setkání kateder automatizace, kybernetiky a řízení strojních a dalších technologických fakult


 
 
 


 
 
 
 
 


VŠB - TU Ostrava - 2. - 3. září 1998


XXII. SEMINÁŘ ASŘ '98 -"Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách"


Programový výbor

J. BALÁTĚ (DAAAM CZ President, FT VUT Zlín)

J. CZEKKEL (TU Miscolc, Hungary)

R. FARANA (ASI ČR, VŠB-TU Ostrava)

K. JARACZ (Vice Dean of WSP Krakow, Poland)

T. SALOKY (TU Košice, Slovakia)

V. STRAKOŠ (HGF VŠB-TU Ostrava)

L. SMUTNÝ (ČNK CZ IMEKO, VŠB-TU Ostrava)

I. TAUFER (University of Pardubice)

A. VÍTEČEK (Dean of FME VŠB-TU Ostrava)
 
 

Sekretariát

Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

+420 (0)69 699 - 1280, +420 (0)69 444 213

http://akce.fs.vsb.cz/1998/setkatar/Welcome.htm
 
 
 

Editace sborníku

R. Farana, L. Smutný
 
 

ISBN 80-7078-582-9
 

Obsah

Č.Autoři : Instituce Název příspěvku Stran
1 BELAVÝ, Cyril, HEUGEROVÁ, Anna & LAVRINC, Martin: SjF STU Bratislava, Katedra automatizácie a merania, Slovenská republika Modelovanie a identifikácia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami 6
2 CENDELÍN, Jiří & HAJŠMAN, Václav: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky, Česká republika Systémová analýza v praxi 6
3 FARANA, Radim: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Využívání informačních systémů na bázi internet/intranet pro podporu výukového procesu 8
4 HULKÓ, Gabriel, BELAVÝ, Cyril, JUHÁS, Martin & LAVRINC, Martin: SjF STU Bratislava, katedra automatizacie a merania, Slovenská republika Metódy riadenia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami 5
5 JAKEŠ, Bohumil, KMÍNEK, Miloš & PALATOVÁ, Marta: VŠCHT , Fakulta chemicko-inženýrská Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Česká republika Problematika modelování ve výuce 5
6 KAČMÁŘ, Dalibor: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika University Development Support Center Ostrava 2
7 kol.: FS ČVUT Praha, Česká republika České vysoké učení technické - Fakulta strojní, Praha, Ústav přístrojové a řídící techniky 6
8 KOLOMAZNÍK, Ivan & STRAKOŠ, Vladimír: HGF VŠB-TU Ostrava, Institut 514, Česká republika Modelování a řízení energetických sítí 7
9 KUREKOVÁ, Eva: SjF STU Bratislava, Kat. automatizácie a merania, Slovenská republika Štúdium na talianských univerzitách 4
10 KUSYN, Jiří & TOMIS, Petr: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Laboratorní výukový model "Soustava nádob" řízený jednočipovým mikropočítačem a PLA s vizualizací 8
11 LACKO, Branislav: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Nový učební text Automatizace a automatizační technika pro střední odborné školy 4
12 NOSKIEVIČ, Petr: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika Výuka předmětu "Řízení elektrohydraulických pohonů" na katedře ATŘ fakulty strojní VŠB TU Ostrava 4
13 POŽIVIL, Jaroslav: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav počítačové a řídicí techniky, Česká republika Cíle výuky informatiky, resp. výpočetní techniky (polemika) 4
14 SALOKY, Tomáš & VOJTKO, Imrich: SjF TU Košice, Katedra automatizačnej techniky, Prešov, Slovenská republika Modelovanie nelineárnych dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB 6
15 SMUTNÝ, Lubomír & FARANA, Radim: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Poznatky a závěry z konference ICEE 98 - Rio de Janeiro, Brazílie 4
16 SMUTNÝ, Lubomír: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Vědecko-výzkumná činnost katedry ATŘ VŠB-TU Ostrava 6
17 ŠIMANDL, Miroslav: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky, Česká republika Pedagogická a výzkumná činnost katedry kybernetiky na Západočké univerzitě v Plzni 7
18 TŮMA, Jiří: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Využití signálového procesoru ADSP 2181 ve výuce 6
19 VĚCHET, Vladimír & OLEHLA, Miroslav: TU Liberec, Fakulta strojní, Katedra aplikované kybernetiky, Česká republika Návrh algoritmu pro optimalizaci diskrétních procesů 6
20 VROŽINA, Milan, DAVID, Jiří, HEGER, Milan, JANČÍKOVÁ, Zora, JANETKA, Pavol, KOBĚRSKÝ, Josef, ŠPERKA, Petr & TOMIS, Longin: FMMI VŠB-TU Ostrava, kat. 638, Česká republika Vědeckovýzkumná činnost Katedry automatizace a počítačové techniky v metalurgii 7

Všechny příspěvky jsou publikovány ve formátu HTML. Jejich stránkování a tisk bylo provedeno v prostředí prohlížeče Microsoft Internet Explorer 4.0 A CZ, nastavení písma "Střední", okraje vlevo a vpravo 10 mm, nahoře a dole 20 mm, záhlaví &w - Strana &p z &P, zápatí &u.

Standardní vzhled citace dle návrhu ISO 690-2 pro elektronické publikace:

BELAVÝ, C., HEUGEROVÁ, A. & LAVRINC, M. Modelovanie a identifikácia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami. In FARANA, R. &AMP; SMUTNÝ, L. Sborník XXII. Semináře ASŘ '98 [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998, vol. 1, 6 p. [cited 1998-09-02]. ISBN 80-7078-582-9. Available from www: <URL: http://akce.fs.vsb.cz/1998/setkatar/sbornik/belavy/belavy.htm>

Standardní vzhled citace dle ČSN ISO 690 "Bibliografické citace":

BELAVÝ, C., HEUGEROVÁ, A. & LAVRINC, M. Modelovanie a identifikácia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami. In FARANA, R. &AMP; SMUTNÝ, L. Sborník XXII. Semináře ASŘ '98. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998, vol. 1, 6 s. ISBN 80-7078-582-9.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název publikace:Sborník XXII. Semináře ASŘ ´98
"Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách "
Autor:Kolektiv autorů
Editor:Ing. Radim Farana, CSc., Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Náklad:50 ks
Počet stran:130
Vydal:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Datum vydání:2. 9. 1998
Vytiskl:Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Text neprošel jazykovou úpravou, za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.

 
 
 

ISBN 80-7078-582-9