Využívání informačních systémů na bázi internet/intranet pro podporu výukového procesu


Farana, Radim

Ing., CSc., VŠB-TU Ostrava, Katedra ATŘ-352, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33, http://www.vsb.cz/~far10

1. Abstrakt

Příspěvek popisuje významné části budovaného informačního systému katedry, provozovaného na fakultním www serveru http://www.fs.vsb.cz/. Jde zejména o informační podporu výuky, jako je studijní program s obsahy předmětů, elektronické učební texty, sylaby přednášek, přístup do databází publikací, systémy evidence studentů, přihlašování na zkoušky apod. Na základě sledování provozu systému je analyzováno jeho skutečné využívání. Ukazuje se, že hlavní výhody www serveru, tedy možnost přístupu z libovolného počítače a nezávislost na čase se téměř vůbec nevyužívají.

2. Informační systém katedry

Informační systém katedry ATŘ, dostupný z www byl budován od počátku tvorby informačního systému školy a fakulty. Zpočátku se jednalo o statické stránky na www serveru školy (http://www.vsb.cz/). Posléze byl zřízen samostatný fakultní www server (http://www.fs.vsb.cz/) a stránky se přesunuly na něj. Protože tento server je spravován pracovníky katedry, otevřela se současně cesta k budování dynamických aplikací a spojení s existujícími databázemi. Do vývoje jsou průběžně zapojováni také studenti bakalářského oboru “Aplikovaná informatika a řízení” a také někteří studenti zaměření “Aplikovaná informatika” inženýrského oboru “Automatické řízení a inženýrská informatika”. Využívá se zejména semestrálních prací a bakalářských diplomových prací. Takto vznikla řada pilotních projektů, realizovaných v různých prostředích. Přitom byla testována různá vývojová prostředí:

Souběžně byly realizovány ucelené dílčí části informačního systému katedry pomocí struktur statických stránek. Celý informační systém katedry je dostupný z: http://www.fs.vsb.cz/fakulta/kat/352/Welcome.htm. Na obr. 1 vidíme základní stránku systému s odkazy na jednotlivé dílčí části. Mezi ty patří zejména:

Obr. 1. Hlavní stránka informačního systému katedry ATŘ

Do seznamu učebních textů jsou zařazovány odkazy na vytvořené elektronické učební texty a sylaby přednášek. Ty jsou často spravovány svými autory a uloženy v jejich adresářích. V současné době je k dispozici šest učebních textů z oblasti aplikované informatiky a simulace systémů. Jsou určeny především jako podpora samostatné práce studentů.

Obdobně funguje seznam stránek odborných akcí. Zařazují se sem opět odkazy na odborné akce, které organizuje katedra nebo na kterých se pracovníci katedry podílejí. Mezi nimi se nachází také informační stránky “Setkání kateder automatizace, kybernetiky a řízení strojních a dalších technologických fakult”, viz obr. 2. Současně tu vidíme ustálenou strukturu dílčích informačních stránek (První informace, Platba vložného, Pokyny k příspěvku, Vzor příspěvku, Přihlášené příspěvky, Seznam přihlášených, Aktuální program, Sborník semináře, Fotoalbum). Tato struktura se postupně vyvíjí podle zkušeností z tvorby www stránek odborných akcí, ukázalo se přitom, že není vhodné tvořit dlouhé stránky, obsahující velké množství informace. Špatně se v takových stránkách orientuje. Po sedmi letech zkušeností s realizací elektronických sborníků se také sborníky referátů odborných akcí realizují jako www stránky. Sborník referátů ze setkání kateder AŘ je k dispozici na adrese: http://akce.fs.vsb.cz/1998/setkatar/Sbornik/Welcome.htm.

Obr. 2. Informační stránky vědeckého semináře

Seznam předmětů je rozdělen podle jednotlivých studijních oborů a uspořádán obdobně jako tištěné studijní programy, viz obr. 3. S tím rozdílem, že od názvu předmětu je zřízen odkaz na detailní obsah tohoto předmětu. Někteří pedagogové doplňují obsah předmětu také odkazy na sylaby přednášek, řešené problémy a ukázkové příklady apod.

Evidence publikační činnosti katedry je standardní aplikace hierarchické struktury statických stránek, viz obr. 4. Po skončení každého roku je zpracován seznam publikací do podoby www stránky a zařazen do existující struktury. Pro studenty se jedná o jeden z prvních zdrojů informace pro hledání podkladů při řešení zadaných problémů (semestrálních a diplomových prací). Záhy se však ukázalo, že se dosti neprakticky vyhledávají požadované publikace. Proto byla jedna z prvních dynamických aplikací věnována právě přístupu do databáze publikací a službám pro jejich snazší vyhledávání (http://www.fs.vsb.cz/DBpublik/publikfs.htm).

Dalším zdrojem informací je přehled výsledků diplomových prací, viz. obr. 5. Tento projekt je realizován dva roky a vzhledem k dobrým zkušenostem se uvažuje o zpracování informací také o starších diplomových pracích. Součástí odevzdávané diplomové práce je také informační stránka obsahující kromě údajů o diplomové práci také její anotace (česky a cizojazyčně) a shrnutí dosažených výsledků. Pokud jsou mezi výsledky diplomové práce také www stránky, zařazují se tu odkazy na ně, případně jsou tyto stránky součástí informace o diplomové práci.

Obr. 3. Struktura systému obsahů předmětů

Obr. 4. Evidence publikační činnosti katedry

Obr. 5. Prezentace výsledků diplomových prací

3. Sledování využívání informačního systému

Protože většina prezentovaných částí informačního systému katedry slouží především samostatné práci studentů, objevovaly se již po nasazení prvních částí systému dotazy na jeho efektivitu. Tu je ovšem velmi nesnadné hodnotit, proto se obvykle omezujeme na zjištění počtu přístupů k jednotlivým stránkám. K takovému hodnocení můžeme využít buď informační soubory generované www serverem, nebo v poslední době služby specializovaného serveru TOPList (http://www.toplist.cz/), který umožňuje sledovat nejen samotný počet přihlášení, ale také další informace o návštěvnících stránky. Omezením jeho použití je právě vazba na nutnost návštěvy konkrétní stránky. To se v rozsáhlém systému nesnadno realizuje.

Na obr. 6 je zobrazen graf údajů získaných ze serveru TOPList o návštěvách hlavní stránky fakultního serveru. Z grafu je zřetelný mírný pokles návštěv ve zkouškovém období a výrazný pokles s příchodem prázdnin. Samotný server TOPList nabízí podobný graf, ale vždy jen s údaji za jeden kalendářní měsíc, proto nebyl použit.

Obr. 6. Průběh návštěv hlavní stránky fakultního www serveru

Pro možnost snazšího získaní dat o návštěvách byly některé databázové aplikace přístupné z www serveru vybaveny vlastními registračními nástroji. Mezi ně patří také standardní informační služba pro asynchronní předávání informace - nástěnka (http://www.fs.vsb.cz/nastenka/Welcome.htm). Přehled využívání nástěnky je v současné době dostupný všem návštěvníkům, neboť ještě nebylo ukončeno období testování nástěnky.

Na obr. 7 je zobrazen průběh počtu požadavků na nástěnku, mezi které patří především vyvolání seznamu aktuálních zpráv, případně požadavek na konkrétní informaci. Zde již je pokles požadavků ve zkouškovém období zjevný. V období prázdnin pak nejsou požadavky téměř žádné, což souvisí také s minimem nabízených zpráv.

Na obr. 8 je pro nás velmi důležitý graf, ukazující rozdělení požadavků v rámci kalendářního týdne. Zatímco v pracovních dnech je počet požadavků vcelku vyrovnaný (s mírnou kulminací ve čtvrtek a následným poklesem v pátek), mimo pracovní dny je využití mizivé. Znamená to, že jedna z významných výhod www stránek, jejich stálá dostupnost, prakticky vůbec není využívána.

Z počtu požadavků na jednotlivé služby nástěnky na obr. 9 je zřejmé, že nejčastější je požadavek na seznam zpráv, nikoliv čtení samotných zpráv. Znamená to mimo jiné, že na nástěnce nebylo k dispozici velké množství zajímavých zpráv. To je známá bolest všech elektronických nástěnek.

Obr. 7. Průběh počtu požadavků na služby nástěnky

Obr. 8. Průběh požadavků podle dne v týdnu

Obr. 9. Počet požadavků na jednotlivé funkce

Podobné informace o počtu požadavků máme k dispozici také ze systému evidence publikací. Na obr. 10 je zobrazen průběh počtu požadavků. Využívání systému zjevně kulminovalo na začátku letního semestru, což souvisí především s hledáním podkladů pro semestrální a diplomové práce. Z rozboru požadavků podle dnů v týdnu (obr. 11) je zřejmé ještě výrazněji, že je systém využíván zásadně jen v pracovní době.

Z hlediska využívání jednotlivých vyhledávacích funkcí je nejčastěji využíváno vyhledávání podle autora. Přitom bylo očekáváno nejčastější využívání vyhledávání podle části názvu práce. Rozborem IP adres uživatelů bylo zjištěno, že systém využívají zhruba z 50 % pedagogové, ze 40 % studenti a z 10 % uživatelé mimo prostor naší školy.

Obr. 10. Průběh počtu požadavků na evidenci publikací

Obr. 11. Průběh požadavků podle dne v týdnu

Obr. 12. Počet požadavků na jednotlivé funkce

4. Závěr

Z prezentovaných údajů o využívání www stránek a databázových aplikací je zřejmé, že hlavní výhoda těchto systémů, nezávislost na pracovní době, není prakticky využívána. Rozbor IP adres uživatelů pak ukázal, že systémy využívají převážně pracovníci a studenti školy, a to ze školních počítačů. Další přístupy pak byly zaznamenány zejména z jiných akademických pracovišť. Přístupů z jiných prostorů sítě internet byly spíše výjimečné.

I přes tato zjištění pokračuje vývoj informačního systému katedry a připravují se další části systému jako informace o řešených výzkumných projektech, disertačních pracích apod.

5. Literatura

FARANA, R. Poznatky z provozu informačních systémů FS VŠB-TUO. In Sborník XXI. Semináře ASŘ´98. Ostrava : VŠB-TUO, 1998, č. 9, 12 s. ISBN 80-7078-559-4.

FARANA, R. Tvorba interaktivních databázových systémů v síti internet a jejich využití v pedagogickém procesu. In Proceedings the 3rd Scientific - Technical Conference with International Participants “Process Control ’98”. Volume 2. Kouty nad Desnou : 1998, s. 62-65. ISBN 80-7194-139-5.

FARANA, R. & SMUTNÝ, L. Informační systém fakulty v prostředí Internet/Intranet. In Sborník přednášek a programů “Pedagogický software ’97”. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1997, s. 21 - 23. ISBN 80-85645-26-2.

FARANA, R. aj. Podpora nových vzdělávacích forem prostřednictvím informačních technologií na bázi Internet a Intranet. Ostrava : VŠB-TUO, 1997. 193 s. Technická zpráva grantového úkolu FR MŠMT ČR F1/0733.

FARANA, R., KAČMÁŘ, D. & SMUTNÝ, L. Podpora nových vzdělávacích forem prostřednictvím informačních technologií na bázi internet a intranet. In Workshop ’98 Fakulty strojní. Ostrava : FS VŠB-TUO, 1998, s. 41-46. ISBN 80-7078-541-1.

KAČMÁŘ, D., FARANA, R., & FARNÍK, J. Informační panel FS-TUO. Ostrava : VŠB-TUO, 1997. 28 s. Technická zpráva grantového úkolu FS VŠB-TUO.

OLIVKOVÁ, M. & FARANA, R. Intranet VŠB TU Ostrava. Ostrava : VŠB-TUO, 1997. 199 s. Závěrečná zpráva o řešení grantu FR MŠMT ČR F1/0702/97.

SMUTNÝ, L. aj. VŠ bakalářské studium zdravotně handicapovaných studentů na fakultě strojní VŠB-TU. Ostrava : VŠB-TUO, 1997. 115 s. Technická zpráva grantového úkolu FR MŠMT ČR F1/0738/97.