Štúdium na talianských univerzitách


Kureková, Eva

Ing., CSc., Katedra automatizácie a merania, Strojnícka fakulta STU, nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava,  kurekova@kam1.vm.stuba.sk

1. Abstrakt

Paper describes some of the author's experiences obtained during a study stay held at two Italian universities last year. It submits basic organisation structure of those universities, lining of study branches. It describes the possibilities of the engineering study as well as demands put on students during their study. Classification criteria and way of taking of the final exam is presented as well. It compares some of the study features to the pedagogical practice in our country.

2. Organizačná štruktúra

V rámci medzinárodného projektu TEMPUS som absolvovala trojmesačný študijný pobyt na dvoch talianskych univerzitách - Universita di Roma III a Universita di Ancona. Talianske univerzity sú komplexného charakteru a obsahujú viacero fakúlt. Napríklad Univerzita di Ancona má inžiniersku, ekonomickú, lekársku, filozofickú a poľnohospodársku fakultu.

Každá z uvedených fakúlt je rozdelená na niekoľko katedier (v našom ponímaní sú to fakulty) a inštitútov. Vo vyšších ročníkoch majú študenti možnosť si vybrať z dvoch, resp. troch zameraní (špecializácií). Štúdium na talianskych univerzitách je komplexnejšie a neumožňuje takú špeciálnu výučbu ako u nás. Počet študentov je nižší, napríklad v Ancone na inžinierskej fakulte študuje asi 2000 študentov.

Akademický rok sa na univerzitách začína prvého novembra a končí sa 31. októbra nasledujúceho roka. Výučba však začína už v októbri a končí sa uprostred júna. Akademický rok sa delí na dva semestre - zimný a letný. Zimný semester začína na začiatku októbra a trvá až do januára. Letný semester začína vo februári a končí sa uprostred júna.

Prijímacie pohovory na ľubovoľnú inžiniersku fakultu sa v Taliansku konajú začiatkom jesene, tesne pred začatím zimného semestra. Je to v podstate vstupný test, ktorý však nekladie veľké nároky na vedomosti uchádzačov. Dá sa povedať, že takmer každý žiadateľ o štúdium je prijatý. Počas inžinierskeho štúdia je študent povinný úspešne absolvovať asi 28 - 30 skúšok (presný počet závisí od konkrétnej univerzity). Štúdium sa končí obhajobou diplomovej práce. Výučba prebieha iba v talianskom jazyku, zahraniční študenti majú možnosť naučiť sa po taliansky v špeciálnych jazykových kurzoch. Predmety sú povinné a študent si nemôže vybrať z viacerých voliteľných predmetov tak, ako je to u nás. V prvých troch ročníkoch počas jedného semestra má študent najviac tri predmety. Výučba je naplánovaná od pondelka do piatku, vo výnimočných prípadoch aj v sobotu. Študenti majú za týždeň asi 15 hodín výučby. Prednášky ani cvičenia nie sú povinné. Študent teda môže teoreticky absolvovať iba skúšky. Napriek tomu sa študenti v hojnom počte zúčastňujú výučby. V niektorých predmetoch sa požaduje od študentov absolvovanie záverečného semestrálneho testu. Počet študentov v študijnej skupine býva okolo 15, na špecializácii sú študenti rozdelení do malých skupín, najviac po piatich.

V prvých dvoch ročníkoch je bežným zvykom, že študenti z rôznych katedier (u nás vlastne z fakúlt) v rámci jedného predmetu majú spoločné prednášky aj cvičenia.

3. Priebežné a záverečné skúšky

Skúšky sa vykonávajú najmä počas skúšobného obdobia po dohode so skúšajúcim. Môžu sa však robiť počas celého akademického roku. Niekoľko dní pred skúškou sa musí študent zaregistrovať na príslušný zoznam danej katedry. Skúšky môžu byť iba ústne (táto forma býva najčastejšie) alebo môžu obsahovať aj písomnú časť vo forme krátkeho testu resp. príkladov. Písomná časť nemá trvať dlhšie ako hodinu. Namiesto písomnej skúšky môže byť aj praktická činnosť. Ústna časť skúšky zvyčajne trvá od 45 minút do 90 minút. Počas skúšky je študent dôkladne preskúšaný nielen z látky, ktorú prednášal skúšajúci, ale aj z oblasti, ktorú si študent musel naštudovať sám. Počet bodov za jednu skúšku je 18 až 30. Pokiaľ študent nedosiahne stanovený počet bodov, musí skúšku opakovať. Tá istá skúška sa môže opakovať osemkrát, v skutočnosti to býva neobmedzený počet.

Učebné plány štúdia sú rozvrhnuté na päť rokov. V skutočnosti však trvá štúdium dlhšie, najčastejšie 8 až 10 rokov. Po 8 rokoch ukončí štúdium asi 15% študentov, do 10 rokov asi 30% študentov zo začiatočného počtu študentov.

Študent postupuje do druhého ročníka vtedy, keď má hotové aspoň dve skúšky z prvého ročníka. Do tretieho ročníka postupuje v prípade, že za prvý a druhý ročník vykonal najmenej 5 skúšok. Do štvrtého ročníka študent postupuje vtedy, keď za dovtedajšie štúdium vykonal aspoň 8 skúšok, do piateho ročníka v prípade ukončenia celého prvého a druhého ročníka.

Po úspešnom zvládnutí najmenej 26 skúšok študent získava zadanie diplomovej práce. Diplomové práce sa omnoho viac orientujú na prax. Zväčša sa riešia konkrétne problémy z priemyslu. Náplň diplomovej práce býva náročnejšia ako je to zvykom u nás, iba zriedkakedy ju študenti odovzdajú skôr ako za pol roka. Diplomové práce často slúžia ako pedagogické pomôcky v nižších ročníkoch. Vedúci diplomovej práce umožní študentovi obhajovať jeho prácu len v tom prípade, keď je presvedčený o jej vysokej úrovni. Diplomovú prácu môže študent obhajovať vo viacerých voliteľných termínoch, zvyčajne bývajú vypísané 4 termíny ročne. Komisia sa skladá z 11 skúšajúcich. Tvoria ju profesori, docenti a významní odborníci z priemyselnej praxe. Minimálny počet bodov za všetky skúšky, ktoré musí študent získať ešte pred obhajobou, dosahuje 66, najväčší počet bodov je 110. Tento počet bodov je stanovený rovnako pre všetky inžinierske fakulty a vyplýva zo zákona. Jeho prepočet sa robí na základe bodov, ktoré študent získa za jednotlivé skúšky pomocou osobitného vzorca. Za samotnú obhajobu diplomovej práce môže študent získať 8 bodov. Úspešní študenti majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu. Univerzity poskytujú výborným študentom doporučenia ich prípadným zamestnávateľom.

4. Spôsob výučby

Prístup pedagógov k študentom je otvorenejší. Pedagogický úväzok docenta je nízky, vedie prednášky z jedného až z dvoch predmetov, teda dve až štyri hodiny týždenne. Študent môže konzultovať s pedagógom každej hodnosti prakticky kedykoľvek. A študenti túto možnosť vo veľkej miere aj využívajú. Prakticky docent denne konzultuje so študentmi aspoň hodinu. Plat docenta je dostatočne vysoký, nenúti ho privyrábať si a tak sa zvyčajne plne venuje pedagogike a výskumu. Študenti môžu klásť otázky prednášajúcemu aj počas prednášky. Napríklad počas dvojhodinovej prednášky študenti položia prednášajúcemu aspoň 30 otázok, týkajúcich sa preberanej látky. Na cvičenia neraz chodí okrem asistenta aj prednášajúci pedagóg, aby mohol zodpovedať otázky študentov.

Docenti a profesori majú s univerzitou pracovnú zmluvu uzavretú na neobmedzene dlhú dobu, avšak asistenti a výskumní pracovníci iba na dobu určitú, najčastejšie na jeden semester. Preto sa asistenti snažia udržať si pracovné miesto a pracujú nad rámec ich povinností, neraz aj 12 hodín denne.

Študenti za štúdium platia, výšku poplatku určujú univerzity. Napríklad na Universita di Roma III je to približne 1,5 mil. ITL (asi 1500 DM), na Universita di Ancona to je 1,3 mil. ITL (asi 1300 DM). Priemerný mesačný plat pritom v Taliansku dosahuje 1,5 mil. ITL. Pre mnohých študentov je tento poplatok vysoký a preto si počas štúdia privyrábajú.

Štipendiá sú zriedkavé. V prípade, že študent za dva roky úspešne ukončí všetky plánované skúšky, čo býva výnimkou, môže dostať prospechové štipendium, ak jeho rodina patrí k sociálne slabšej vrstve. Iná finančná forma podpory študentov neexistuje, to znamená, že sa na štúdium neposkytujú ani hypotekárne úvery.

5. Podrobnejšie o navštívených pracoviskách

Universita di Roma III bola založená v roku 1990. Inžinierske štúdium na univerzite je 5 ročné a študent si môže vybrať z nasledujúcich katedier: strojníctvo, stavebníctvo, elektrotechnika, informatika. Toto štúdium obsahuje 28 skúšok, univerzita neposkytuje bakalárske štúdium. Katedra inžinierskej elektrotechniky, ktorá najviac zodpovedá našim katedrám automatizácie, je zapojená do viacerých národných a medzinárodných programov. Vo vedeckej oblasti sa sústreďujú najmä na oblasť A/Č prevodníkov, neurónových sietí a virtuálnej techniky.

Univerzita v Ancone bola založená v roku 1969. V inžinierskom smere zabezpečuje štúdium päť katedier a 7 inštitútov. Sú zamerané na energetiku, matematiku, strojníctvo, elektroniku a automatizáciu, náuku o materiále. Dá sa tu absolvovať aj trojročné bakalárske štúdium v oblasti elektronického a strojného inžinierstva. V súčasnosti sa na univerzite odovzdáva približne 70 doktorandských prác. Priemerne končí doktorandské štúdium asi 90% študentov, ktorí ho začali. V inžinierskom smere doktorandského štúdia sa poskytuje približne 10 rôznych doktorandských kurzov.

Ďalej uvediem niektoré konkrétne fakty o Katedre elektroniky a automatizácie. Na tejto katedre sa publikuje viac ako 100 článkov ročne v rôznych časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Ročný rozpočet tejto katedry dosahuje asi 400 tisíc USD. Financie sa získavajú najmä z národných a medzinárodných programov, z toho EU poskytuje asi 30%. Na katedre v súčasnosti pôsobí 7 profesorov, 6 docentov, 7 odborných asistentov a 13 doktorandov. Činnosť na katedre sa sústreďuje na automatické riadenie, bioinžinierstvo, elektronické obvody, elektromagnetické polia, elektroniku a telekomunikácie. Pracovníci katedry sa zapájajú do medzinárodných programov ako sú ERASMUS, EULYSYS a TEMPUS.

6. Záver

Dá sa povedať, že keď sa porovnáva úroveň vedomostí študentov na slovenských a talianskych technických univerzitách, získame porovnateľné výsledky. Na talianskych univerzitách je však snaha prinútiť slabých študentov dosiahnuť aspoň priemernú úroveň vedomostí. Študenti majú možnosť mnohonásobne opakovať tú istú skúšku, až dosiahnu dostatočné vedomosti na ďalšie pokračovanie v štúdiu. V tom vidím hlavnú príčinu ich vyššej priemernej vedomostnej úrovne študentov oproti slovenským.

Literatúra

Universitá degli Studi Roma Tre, Facoltá di Ingegneria, Ordine degli Studi, Anno accademico 96/97.

I Raporti Internazionali dell' Universitá di Ancona.

The University of Ancona, Guide for the European Students.

Universitá degli Studi di Ancona, Guida alla Facoltá di Ingegneria, Anno accademico 96/97.

University of Ancona, Department of Electronics and Automatics, Annual Report.