Vědeckovýzkumná činnost na katedře automatizační techniky a řízení FS VŠB -TU Ostrava


Smutný, Lubomír1

1 Dr. RNDr., VŠB - TU Ostrava, Katedra ATŘ 352, ul. 17.listopadu, Ostrava-Poruba, lubomir.smutny@vsb.cz, http://www.vsb.cz/~smu50

1. Abstrakt

Příspěvek přináší přehled grantových projektů řešených na katedře ATŘ 352 v letech 1993 až 1998. V přehledné formě jsou uvedeny všechny typy grantových projektů (zahraniční, GA ČR, FR VŠ MŠMT, fakultní granty), včetně jejich charakteristiky a hlavních dosažených výsledků.

2. Stručný přehled grantových projektů řešených na katedře automatizační techniky a řízení v letech 1993 - 96

Název projektu
Grantová agentura či instituce
Rok zahájení řešení
Počet roků řešení
Pracoviště
(jméno řešitele)
Počet pracovníků
Finanční objem
(v tis. Kč)
Tempus Project TTRIMM PEC No 7689
Tempus
1994
3
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.), účast: Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Staff Mobility University of Derby
Návrh optimálního programového řízení metodou agregace
GA ČR
1993
2
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
5
360
Studijní obor Aplikovaná informatika a řízení pro zdravotně postižené v bezbariérovém studiu
FR VŠ ČR
1993
1
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
12
290
Rozvoj fakultní počítačové sítě a učeben CAD-CAM na FS VŠB
FR VŠ ČR
1994
1
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
6
300
Nové přístupy k řízení složitých nelineárních dynamických podsystémů
GA ČR
1995
2
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
7
387
Programová podpora simulace dynamických systémů řízení
GA ČR
1995
2
Ing. Radim Farana, CSc.
7
263
Studium zdravotně handicapovaných v technicko-ekonomických aplikacích počítačů
FR VŠ ČR
1995
1
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
6
50
Nové přístupy k projektování a řízení distribuovaných měřících a automatizačních systémů
GA ČR
1996
2
Dr. RNDr. Lubomír Smutný
6
570

3. Podrobnější charakteristika grantových projektů katedry ATŘ řešených v letech 1997 a 1998

Grantová agentura České republiky

Název projektu: Nové přístupy k projektování a řízení distribuovaných měřicích a automatizačních systémů technologických procesů
Číslo:101/96/0829
Odpovědný řešitel:Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Řešitelé:Ing. Radim Farana, CSc., Ing. Petr Janda, Ing. Renata Wagnerová, Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc., Dr. Ing. Dalibor Kačmář,

Věcná charakteristika:

Ověřené původní metody, algoritmy, programové a technické řešení měřicích a řídicích úloh distribuovaných systémů řízení, jejich rozpracování pro praktické použití v průmyslu. Simulační a experimentální ověření na složitých, rychlých a nelineárních dynamických systémech s přímou návazností na modelové i reálné technologické procesy.

Konkrétní výstupy:

Finanční prostředky: 270 tis. Kč (1. rok), 280 tis. Kč (2. rok)

Stav zpracování: závěrečná zpráva, dvouleté řešení ukončeno oponenturou 1/1998

Název projektu: Simulace složitých dynamických procesů s distribuovanou počítačovou podporou
Číslo:101/97/0739
Odpovědný řešitel:Ing. Radim Farana, CSc.
Řešitelé:Dr. Ing. Dalibor Kačmář, Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Jiří Kulhánek

Věcná charakteristika:

Rozpracování nových přístupů k původnímu simulačnímu programovému systému SIPRO, který byl vyvinut na řešitelském pracovišti. K dílčím cílům projektu patří návrh, realizace a aplikační ověření koncepčně nové verze programového simulačního systému SIPRO-G pracujícího s novým grafickým uživatelským rozhranním, které je realizováno v prostředí operačního systému MS Windows (Win 3.xx, Win95, Win NT). Budou tak především posíleny jeho prezentační schopnosti, rozšířena množina řešitelných úloh, včetně komunikace s reálným technologickým procesem a možnost tvorby uživatelských makrobloků a typových řešení. Rozdělením simulačního programového systému SIPRO-G do nezávislých bloků bude možné v 32-bitové verzi využít distribuce výpočetního výkonu v rámci počítačové sítě školy, ale i v rámci celosvětové sítě INTERNET (pomocí portace výpočetního jádra na UNIXové superpočítače a ponechání grafických uživatelských rozhraních na lokálních desktopových počítačích třídy PC). K dalším cílům patří zpracování metodicko-učebních materiálů (příručka řešených příkladů, zejména z oblasti řízení technologických procesů, strojů a strojních zařízení) zpracovaných na WWW stránkách, které navíc mohou být využívány jak ve vnitřním přístupovém režimu organizace provozující WWW server (tzv. INTRANET), tak ve vnějším otevřeném režimu (INTERNET).

Finanční prostředky: 180 tis. Kč (1. rok), 190 tis. Kč (2. rok)

Stav zpracování: dílčí zpráva za 1. rok řešení, pokračování v roce 1998

Název projektu: Centrum pro výzkum a vývoj ozubených převodů zaměřené na snižování hlučnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí
Číslo:101/98/0683
Odpovědný řešitel:Doc.Ing. Jiří Tůma, CSc.
Řešitelé:Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Jaromír Škuta, Ing. Hynek Piechota, Kat. 347 - Prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.

Věcná charakteristika:

Pro výzkum a vývoj ozubení v České republice je zapotřebí experimentální zařízení. Naši výrobci převodových agregátů mají zkušební stavy pro testování celých převodových agregátů, většinou bez možnosti analýzovat přimo záběr zubů. Chybí jim zkušební zařízení pro testování jednoho páru ozubených kol pod zatížením, na kterém lze podrobně sledovat záběr zubů. Z důvodu konkurence mezi jednotlivými výrobci je nejlepším řešením, aby toto zařízení bylo na neutrální půdě, tj. na některé univerzitě, a bylo zřízeno z podpory grantu. Aplikační výzkum pro potřeby jednotlivých výrobců pak bude financován z jejich prostředků.

Navrhovaný výzkumný projekt má tři hlavní cíle:

Finanční prostředky (1998): 675 tis. Kč (IP 318, NIP 253, MP 104), z toho 180 tis. Kč - kat. 347

Stav zpracování: první rok řešení (tříletý projekt), spolupráce s katedrou částí strojů 347

Fond rozvoje vysokých škol 1997

Název projektu: Podpora nových vzdělávacích forem prostřednictvím informačních technologií na bázi Internet a Intranet
Číslo:F1/0733/97
Odpovědný řešitel:Ing. Radim Farana, CSc.
Řešitelé:Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Dr. Ing. Dalibor Kačmář,

Věcná charakteristika:

Projekt si klade za cíl rozpracování nových přístupů k podpoře nových vzdělávacích forem prostřednictvím multimediálních nástrojů s využitím informačních technologií v prostředí rozlehlých počítačových sítí INTERNET a INTRANET. Cílem je začlenění nových přístupů do výukových programů bakalářského, inženýrského a doktorandského studia na fakultě strojní formou interaktivní práce v celosvětové síti WAN včetně její interní implementace INTERNET. K tomu je nutné dokončit vybavování stávající fakultní počítačové sítě FSNET patřičnými programovými produkty, tj. instalace WWW serveru na stávající technickou platformu Windows NT server včetně jeho propojení na celoškolský systém DECSys a SP-2 (IBM), zajistit legalizaci programových podpůrných nástrojů pro tvorbu HTML dokumentů, prohlížeče WWW stránek a programové nástroje pro tvorbu JAVA appletů. Začlenění nových přístupů využívajících informační technologie se synchronní a asynchronní komunikací v prostředí transparentní sítě je nezbytné pro přípravu absolventů na koncepčně nové metody práce (WWW, groupware, concurrent engineering, sdílení souborů a přístup do databází, ...). Navrhované přístupy jsou v souladu s projektovaným rozvojem celoškolské sítě a její vysokorychlostní transformace.

Finanční prostředky: 160 tis. Kč

Stav zpracování: závěrečná zpráva, obhajoba 17.12. 1997

Název projektu:VŠ bakalářské studium zdravotně handicapovaných studentů na fakultě strojní VŠB - TU
Číslo:F1/0738/97
Řešitel:Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Řešitelé:Ing. Radim Farana, CSc., Ing. Petr Kočí, Dr. Ing. Dalibor Kačmář, Doc. Ing. Jiří Kusyn, Ing. Roman Pavlas

Věcná charakteristika:

Na základě postupné realizace bezbariérového úprav v areálu VŠB - TU v Ostravě-Porubě vzniká nová nabídka upravených studijních oborů vhodných i pro zdravotně handicapované občany, ať už z pohledu zabezpečení jejich studia, tak z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je realizace a ověření nově koncipovaných částí bakalářského studijního oboru z oblasti aplikované informatiky a řízení zajišťovaného na fakultě strojní VŠB -TUO. Součástí řešení je odborná spolupráce při realizaci bezbariérových úprav učeben, laboratoří, ubytovacích a stravovacích prostor, patří sem rovněž zajištění přípravy pracovníků kateder fakulty na výuku zdravotně postižených studentů. Nově koncipované formy výuky budou důsledně využívat všech vhodných forem počítačové podpory výuky, včetně vzdálených přístupů do počítačové sítě školy TUONET a fakulty strojní FSNET, které umožňují kombinovat domácí přípravu s interní výukou a tvoří současně model budoucího typového pracovního režimu.

Finanční prostředky: 280 tis. Kč

Stav zpracování: závěrečná zpráva, obhajoba 17.12. 1997

Fakultní granty

Název projektu:Informační panel FS - TUO
Řešitel:Dr. Ing. Dalibor Kačmář
Spoluřešitelé:Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Radim Farana, CSc., Jindřich Farník

Cíl projektu:

Inovace a rozšíření funkcí informačního systému, který začala katedra ATŘ budovat ve formě INTRANETU. Cílem je poskytnutí informací široké veřejnosti studentů ve formě dotykového grafického terminálu instalovaného poblíž studijního oddělení. Součástí je i naplnění informacemi o studijních řádech, povinnostech a studijních plánech na fakultě strojní. Realizace bude provedena pomocí interaktivní hypertextové grafické databáze v prostředí Microsoft Windows.

Finanční prostředky: 80 tis. Kč

Stav zpracování: závěrečná zpráva, zhotovený panel, obhajoba proběhla 27.11.1997

Název projektu:Syntéza nelineárních systémů řízení
Řešitel:Ing. Renata Wagnerová

Cíl projektu:

Zpracování a ověření metod syntézy nelineárních systémů řízení - metody agregace stavových proměnných - v prostředí simulačních programů SIPRO a SIMULINK. Ověření metod syntézy na reálném systému.

Finanční prostředky: 11 tis. Kč

Stav zpracování: závěrečná zpráva, obhajoba 1/1998

Název:Aplikace fuzzy algoritmů při řízení technologických procesů
Řešitel:Ing. Josef Šatánek

Cíl projektu:

Cílem projektu je navrhnout a ověřit řízení modelu reálné fyzikální soustavy adaptivním fuzzy regulátorem s programovou podporou SCADA/MMI (InTouch). Realizace programové podpory laboratorní úlohy s využitím dostupných technických prostředků (PC, jednotka CTRL, sběrnice - RS 232/RS 485, model teplovzdušného obvodu). Projekt je součástí řešení doktorandské disertační práce.

Finanční prostředky: 11 tis. Kč

Stav zpracování: závěrečná zpráva, obhajoba 1/ 1998

Doktorandské fakultní jednoroční projekty v roce 1998

Ing. Petr Kočí:Řízení simulovaného technolyogického procesu v prostředí technologických sítí
Ing. Tomáš Halásek:Syntéza lineárních systémů řízení na základě delta modelů
Ing. Radek Maňásek:Řízení hydrogenerátoru s asynchronním motorem pomocí frekvenčního měniče
Ing. Michal Zatloukal:Inteligentní senzorové systémy v řídicích systémech průmyslových procesů
Ing. Jiří Kulhánek:Úprava blokového simulačního programu SIPROG do 32 bitového operačního systému Windows
Ing. Petr Janda:Inteligentní senzory v průmyslových měřicích a řídicích systémech s podporou ILAN
Ing. Jaromír Škuta:Průmyslové počítačové sítě ILAN a jejich využití pro realizaci rozlehlých měřicích a řídicích systémů
Ing. Martin Biza:Efektivní využití evolučních algoritmů v optimalizaci fuzzy regulátorů

Doktorandské grantové projekty jsou dotovány každý částkou 11 tis. Kč.