Poznatky a závěry z konference ICEE 98 - Rio de Janeiro, Brazílie


Smutný, Lubomír1 & Farana, Radim2

1 Dr. RNDr. VŠB-TU Ostrava, Katedra ATŘ-352, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33, http://www.vsb.cz/~smu50

2 Ing., CSc., http://www.vsb.cz/~far10

1. Abstrakt

Příspěvek shrnuje získané poznatky a závěry z jednání konference ICEE 98 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION 1998), která se ve dnech 17. - 20. srpna 1998 konala v Rio de Janeiru v Brazílii.

V souladu se svým názvem byla konference zaměřena na výchovu a vzdělávání technických odborníků. Tomu odpovídala také skladba účastníků, takže převažovali pedagogové z různých vysokých škol. Z České republiky se zůčastnila konference rozsáhlá delegace složená pedagogů VŠB - Technické univerzity Ostrava a VUT Brno. Celkově bylo z České republiky prezentováno 14 příspěvků.

2. Průběh konference

Na konferenci bylo prezentováno velké množství referátů (ve sborníku je publikováno 256 referátů) zaměřených zejména do oblasti struktury výuky, řešení návaznosti výuky jednotlivých disciplín, napojení na praxi, počítačové a další technické podpory. Program sekce byl rozdělen celkem do 22 sekcí vždy zhruba po 7 referátech (s prostorem 15 minut na referát):

 1. Integration of basic sciences and engineering, engineering education and K-12 interaction
 2. Entry level course design I
 3. Models for higher education in various countries
 4. Multidisciplinary design integration
 5. Present and changing status of engineering education, increasing participation of women and minorities in engineering
 6. Entry level course design II
 7. Global engineering practice
 8. University-industry joint programs I
 9. Innovations in curricular content and structure I
 10. Quality methods in teaching I
 11. Integrating laboratory instruction
 12. University-industry joint programs II
 13. Innovations in curricular content and structure II
 14. Quality methods in teaching II
 15. Engineering Curriculum
 16. University-industry joint programs III
 17. Applications of new technologies in teaching and learning I
 18. Design of cooperative networks for engineering education development
 19. Applications of new technologies in teaching and learning II
 20. Distance learning
 21. Applications of new technologies in teaching and learning III
 22. Multimedia teaching tools

Souběžně probíhalo jednání čtyř sekcí, případně dvou sekcí a jedné až dvou panelových diskusí. Těch bylo připraveno celkem 10, vždy po 2,5 hodiny:

 1. Status Report on Engineering Education Reform and The Coalitions in the US
 2. Engineering Education in Europe: General and Recent Developments
 3. Engineering Education in Latin America: Current Situation and Perspectives
 4. Industry - University Interaction in Engineering Education, including Graduate Education
 5. Engineering Educators role in Pré-Engineering Education (K-14)
 6. Metrology and Industrial Quality as an instrument for Engineering Education Internationalization
 7. Accreditation
 8. Government Policies & Programs in Engineering Education
 9. Universities for the XXI Century – Universities Presidents and Deans of Engineering are invited
 10. Issues on International Engineering Education

Samozřejmě proběhla také úvodní a závěrečná společná plenární zasedání. Pro zájemce byl program doplněn také o předkonferenční jednání věnovaná především specializovaným odborným problémům:

 1. Assessment
 2. The Learning Factory: Implementing ABET 200 Criteria
 3. Web Based Education
 4. Entrepreneurship
 5. Multimedia Tutors for Engineering
 6. Integrated Curriculum/Active Learning
 7. Quality on Engineering Education

Zařazeny byly také technické exkurze po skončení konference.

3. Informační podpora konference

V souladu s dnes již obvyklými postupy, byly všechny informace průběžně zveřejňovány na síti internet, kde jsou dosud dostupné na adrese: http://www.ctc.puc-rio.br/icee-98/. Komunikace mezi uživateli a organizátory probíhala téměř výhladně elektronickou poštou. Příspěvky byly dodávány v libovolném formátu pomocí ftp a následně konvertovány do formátu pdf pro publikaci ve sborníku konference (CD-ROM). Poněkud překvapivě působilo zjištění, že sami organizátoři v Brazílii nevedli žádnou databázi účastníků a dostávali informace od zpracovatelů sborníku z USA. Tomu odpovídá také značně neúplný seznam účastíků, který byl na konferenci zveřejněn.

Každý účastník měl k dispozici svoji internetovou schránku, takže mohl nerušeně komunikovat se světem.

Poněkud zaostávaly aktuální informace o operativních změnách v programu, přesunech referátů z posterů do sekcí apod., takže se stalo, že autor přesunutého příspěvku nebyl jednání přítomen a předsedající sekce o tom neměl tušení.

Protože náš příspěvek byl věnován aplikacím informačních technologií ve výuce, účastnili jsme se především jednání takto zaměřených sekcí. Můžeme konstatovat, že v oblasti informačních technologií držíme kontakt se světem. Prakticky všechny příspěvky prezentovaly aplikace obdobných postupů. je zřejmý velký příklon k aplikacím provozovaným službou www. Byla zde prezentována řada projektů zpracovaných pro www. Ve shodě s našimi vlastními zkušenostmi, jsou zaměřeny především na podporu samostatného studia (učební texty, sylaby přednášek, ...) a domácí práce studentů. Rozvíjí se také využívání interaktivní komunikace učitele se studenty pro možnost vzdálené výuky. Jestliže se před cca deseti lety hovořilo o využití kabelových sítí a televizních pořadů pro výuku, dnes se hovoří se stejnou intenzitou o využití sítě internet, programů jako NeMeeting pro přenos zvuku a zejména obrazu. Bohužel se však všechny referáty z této oblasti omezily na teoretický popis navrhovaných systémů. Nebyl prezentován žádný reálně probíhající výukový projekt, aby bylo možno se seznámit s konkrétními zkušenostmi z jeho provozu.

4. Závěr

Můžeme konstatovat, že v oblasti výchovy inženýrů a zejména aplikací informačních technologií se můžeme srovnávat se světem. Naše příspěvky byly přijaty se zájmem a byl také zájem o navázání kontaktů z jiných univerzit. K tomu přispěje zejména konání příští konference ICEE 99 v srpnu roku 1999. Její přípravou byla pověřena právě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

V rámci příprav na tuto velkou mezinárodní akci je připravována již v letošním roce národní konference s názvem "Aktivizace lidských zdrojů pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí", která proběhne 24. - 25. 11. 1998 rovněž v prostorách VŠB-TU Ostrava. Podrobný program konference a další informace jsou k dispozici na adrese: http://akce.fs.vsb.cz/1998/alz/Welcome.htm. Na organizaci obou akcí se aktivně podílejí pracovníci naší katedry.

5. Literatura

International Conference on Engineering Education 1998 [CD-ROM]. Rio de Janeiro (Brazil) : PUC, 17. - 20. 8. 1998.