VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FAKULTA STROJNÍ

KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

DAAAM - Danube Adria Association for Automation and Metrology - Česká republika


 
 
 

Sborník XXI. Semináře ASŘ '98

Počítače v měření, diagnostice a řízení


 
 
 

Proceedings of the XXIth Seminary ASR '98

Computers on Measurements, Diagnostics and Control


 
 
 


 
 
 
 
 


VŠB - TU Ostrava - 22. květen 1998


XXI. SEMINÁŘ ASŘ '98 -"Počítače v měření, diagnostice a řízení"


XXI. SEMINARY ASR '98 - "Computers in Measurement, Diagnostics and Control"


Programový výbor - Program Comitee

J. BALÁTĚ (DAAAM CZ President, FT VUT Zlín)

J. CZEKKEL (TU Miscolc, Hungary)

R. FARANA (ASI ČR, VŠB-TU Ostrava)

K. JARACZ (Vice Dean of WSP Krakow, Poland)

B. KATALINIC (DAAAM President, Wien, Austria)

T. SALOKY (TU Košice, Slovakia)

V. STRAKOŠ (HGF VŠB-TU Ostrava)

L. SMUTNÝ (ČNK CZ IMEKO, VŠB-TU Ostrava)

I. TAUFER (University of Pardubice)

A. VÍTEČEK (Dean of FME VŠB-TU Ostrava)
 
 
 

Sekretariát - Secretary

Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

+420 (0)69 699 - 1280, +420 (0)69 444 213

http://akce.fs.vsb.cz/1998/asr98/Welcome.htm
 
 
 
 

Editace sborníku - Proceedings Editors

R. Farana, L. Smutný
 
 
 

ISBN 80-7078-559-4
 

Obsah - Content

No.Autoři - Authors : Instituce Název příspěvku - Title of Paper Stran - Pages
1BEDNAŘÍK, L., DAVID, J. & VROŽINA, M.: FMMI VŠB-TU Ostrava, kat. 638, Česká republika Analýza časového plánu preventivních prohlídek z hlediska výskytu poruch 6
2BEJČEK, L.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Dynamické vlastnosti inteligentních snímačů tlaku 7
3BENEŠ, P.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Měření kvality převodovek 8
4ČECHÁK, J. & VESELÝ, J.: Vojenská akademie, Katedra radiolokace, Česká republika Realizace seismického kanálu v podmínkách silného průmyslového rušení 4
5DAVID, J., HEGER, M. & ŠPERKA, P.: FMMI VŠB-TU Ostrava, kat. 638, Česká republika Vizualizace procesů v rámci počítačové podpory rozhodování na ZPO 5
6DRASTICH, L. & WOLF, P.: Kredital, a.s., Česká republika Zavádění informačních systémů ve výrobních podnicích v období transformace ekonomiky České republice 4
7DVOŘÁK, J., ŠEDA, M. & VLÁČIL, T.: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Rozvrhování zakázkové výroby 5
8DZURŇÁK, P.: TU Košice, KKUI, Slovenská republika Číslicové spracovanie infračerveného obrazu 3
9FARANA, R.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Poznatky z provozu informačních systémů FS VŠB-TUO 12
10FIALOVÁ, A.: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra kybernetiky, Česká republika Inverzní kyvadlo, způsoby řízení nelineárního modelu a možnosti simulace 9
11FORMÁNEK, I.: Nová huť, a. s. Ostrava, závod 14/T, Česká republika Komplexní automatizace válcovacích tratí 6
12GALANDA, P.: FEI VUT Brno, ÚAMT, Česká republika Využití systému OMS 3.1. ve výuce 7
13HALÁSEK, T.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Stabilita diskrétních lineárních systémů popsaných pomocí delta modelů 7
14HERNYCH, M.: TU Liberec, Česká republika Počítačová podpora pro seřízení regulátoru s poddajnou zpětnou vazbou 4
15CHRAMCOV, B. & BALÁTĚ, J.: FT VUT Zlín, Česká republika Výpočet předpovědi časové řady tepelného výkonu horkovodu v rytmu změn denního diagramu dodávky tepla pro řízení v realném čase 6
16JANDA, P.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Měřicí a řídicí systémy se sběrnicí CAN 8
17JARACZ, K.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko Extended sensitivity models of D. C. motors at the undetermined random deteriorations 9
18KAČMÁŘ, D.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Tvorba kernel ovladačů pro OS Windows NT 10
19KLEN, P.: Pantek (CS), spol. s r. o., Česká republika Technologie ActiveX v programových aplikacích SCADA/HMI 6
20KOZÁK, Š.: FEI STU Bratislava, Katedra ASR, Slovenská republika Toolbox PID a jeho využitie v riadení technologických procesov 7
21KUBĚNA, R.: Tatra, a.s. Kopřivnice, stř. 2544, Česká republika Analýza signálů pomocí autoregresního modelování 5
22KULHÁNEK, J.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Simulační výpočty v rozsáhlých sítích 7
23KUSYN, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Příspěvek k problematice realizace demonstračních výukových laboratorních modelů 10
24LANDRYOVÁ, L. & ŽYLA, T.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Expert systems for SCADA/HMI environment 8
25LIČEV, L. & HOLUŠA, T.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra informatiky, Česká republika Měření objektů na fotografii - nové řešení na PC 7
26LIČEV, L., KEDROŇ, P. & BÁRTA, R.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra informatiky, Česká republika Rozpoznávání hlasových vstupů a syntéza řeči v českém jazyce 8
27MAŇÁSEK, R.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Řízení hydrogenerátoru frekvenčním měničem 6
28MORÁVKA, J.: Třinecké železárny, a.s., odbor TV, Česká republika Bodové aproximace přenosu dopravního zpoždění 8
29MORÁVKA, J.: Třinecké železárny, a.s., odbor TV, Česká republika Syntéza jedné třídy rozvětvených (ne)lineárních regulačních obvodů metodou požadovaného průběhu akční veličiny 10
30MRAJCA, V.: Třinecké železárny, a.s., Česká republika Informační systém o znečišťování ovzduší 3
31MRAJCA, V.: Třinecké železárny, a.s., Česká republika Informační systém odpadového hospodářství 3
32NANTL, J.: Slezská univerzita Karviná, Česká republika Bezpečnostní aspekty používání protokolu TCP/IP 4
33NOSKIEVIČ, P.: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika Použití frekvenčních měničů při řízení elektrohydraulických pohonů 8
34NOSKIEVIČOVÁ, D.: FMMI VŠB-TU Ostrava, Kat. 639, Česká republika Regulační diagramy s pamětí 4
35NOVÁK, P.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Technické prostředky pro víceosé řízení pohonů s krokovými motory 5
36NOVÁK, P.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Řídicí systém pro navařování a broušení 5
37NOVÁK, R.: FEI VŠB-TU Ostrava, kat. 454, Česká republika Aplikace mikroprocesoru Atmel v přístrojové technice 5
38PAUČEK, M.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra 354, Česká republika Řešení přesného časování řídících úloh v prostředí Windows 95 4
39PAVLAS, R.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Podnikové informační systémy 6
40PETROVSKÝ, V., ZAPLETAL, T., & HUTYRA, M.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra 455, Česká republika Jiný pohled na tvorbu aplikací pro komunikaci na průmyslové sběrnici 7
41PIECHOTA, H.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Oprava chyb založená na redundanci informací v datech 10
42SALOKY, T.: SjF TU Košice, Katedra automatizačnej techniky, Prešov, Slovenská republika Some aspects of automated problem-solving 4
43SMUTNÝ, L., KOČÍ, P. & FARANA, R.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Informační technologie ve studiu zdravotně handicapovaných studentů 6
44SPĚVÁK, L.: FS VUT Brno, UAI, Česká republika Automatizace zpracování mikroskopických snímků chromozómů 7
45SZARKA, T. & CZEKKEL, J.: University of Miskolc, Dep. of Automation, Hungary Telemetric signal processing of electronic crane scales 10
46SZKLARSKI, L., VÍTEČEK, A. & JARACZ, K.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko The idea of optimal control of electric drives special problems 4
47ŠATÁNEK, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Porovnání jednoduchých metod optimalizace fuzzy regulátoru 8
48ŠKUTA, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Využití stavebnice DOMINOPUTER pro výzkum a výuku 4
49ŠTOHL, R.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Měření parametrů integrovaných snímačů teploty 6
50ŠŤÁVA, V. & NOSKIEVIČ, P.: NORTECH a. s., Česká republika Distribuovaný řídicí systém brusky Centro - Maskin 6
51TAUFER, I. & DRÁBEK, O.: Univerzita Pardubice, Katedra řízení procesů a výpočetní techniky, Česká republika Simulace identifikace nelineárního systému popsaného neuronovou sítí 8
52TŮMA, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Vzorkování signálů pro souběhovou analýzu strojních zařízení 6
53TŮMA, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Použití autoregresního modelu k aproximaci impulsní charakteristiky 6
54VÍTEČEK, A.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Řiditelnost standardních nelineálrních dynamických systémů 4
55VÍTEČKOVÁ, M.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Modifikace Smithova regulátoru 6
56WOLF, P., DRASTICH, L & KOLIBA, F.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Přístup a specifika v projektování informačních systémů před a po transformaci či reengineeringu podniku 5
57ZAPLETAL, T., PETROVSKÝ, V. & HUTYRA, M.: FEI VŠB-TU Ostrava, katedra 455, Česká republika Možnost využití prostředí LabVIEW pro práci se signálem v oblasti měření neelektrických veličin 8
58ZATLOUKAL, M.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Aplikace inteligentního senzoru teploty a vlhkosti 5
59ZOGATA, R., FARUGA, M., SOCHOROVÁ, W., KANTOR, C. & ZAHRAJ, S.: Třinecké železárny, a.s., oddělení VAv, Česká republika Programová regulace teploty v žíhací peci 6

Všechny příspěvky jsou publikovány ve formátu HTML. Jejich stránkování a tisk bylo provedeno v prostředí prohlížeče Microsoft Internet Explorer 3.0 CZ, nastavení písma "Střední", okraje vlevo a vpravo 10 mm, nahoře a dole 20 mm, záhlaví &w - Strana &p z &P, zápatí &u.

Standardní vzhled citace dle návrhu ISO 690-2 pro elektronické publikace:

BEDNAŘÍK, L., DAVID, J. &AMP; VROŽINA, M. Analýza časového plánu preventivních prohlídek z hlediska výskytu poruch. In FARANA, R. &AMP; SMUTNÝ, L. Sborník XXI. Semináře ASŘ '98 [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998, vol. 1, 6 p. [cited 1998-05-22]. ISBN 80-7078-559-4. Available from www: <URL: http://akce.fs.vsb.cz/1998/asr98/sbornik/bednarik/bednarik.htm>

Standardní vzhled citace dle ČSN ISO 690 "Bibliografické citace":

BEDNAŘÍK, L., DAVID, J. &AMP; VROŽINA, M. Analýza časového plánu preventivních prohlídek z hlediska výskytu poruch. In FARANA, R. &AMP; SMUTNÝ, L. Sborník XXI. Semináře ASŘ '98. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998, vol. 1, 6 s. ISBN 80-7078-559-4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název publikace:Sborník XXI. Semináře ASŘ ´98
"Počítače v měření, diagnostice a řízení"
Autor:Kolektiv autorů
Editor:Ing. Radim Farana, CSc., Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Náklad:100 ks
Počet stran:78
Vydal:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Datum vydání:22. 5. 1998
Vytiskl:Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Text neprošel jazykovou úpravou, za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.

 
 
 

ISBN 80-7078-559-4