Informační systém odpadového hospodářství


Mrajca, Vladislav

Ing., CSc., Odbor VA - Řídicí systémy, Třinecké železárny, a.s. Třinec, vsv@trz.cz

1. Abstract

Descrition of method insuring an account of the waste materials from Třinec Iron and Steelworks, stock corporation, consistence with new law No 125/97 and with valid edicts. Partition of information system into subsystems and description of method of data transfer and output of survey concerning the selected time period.

2. Úvod

V roce 1994 vznikl podnět na vytvoření programu pro vedení evidence odpadů. Vycházeli jsme z toho, že osoby odpovědné za evidenci odpadů v odboru TL - životního prostředí a pracovníci jednotlivých oddělení zabezpečující agendu o hospodaření s odpady se s výpočetní technikou setkali pouze jako uživatelé. Záměr byl tedy vytvořit maximálně jednoduchý systém, který by umožňoval splňovat zákonem stanovené požadavky.

Před zahájením tvorby programu, seznámili jsme se s podobnými systémy nabízenými jako komerční programy. Tyto programy byly jednouživatelské a nesplňovaly všechny požadavky pro TŽ vyplývající z organizace a rozšířených specifických služeb.

Na základě předloženého požadavku odborem VPe - hutní odpady, který zabezpečuje hospodaření hlavně s maloobjemovými odpady, vznikla první verze pod označením "ODPADY1". Tato verze byla ušitá na míru a byla v provozu několik měsíců. Během této doby jsme zaznamenali mnoho podnětných připomínek od uživatele, mnoho praktických zkušeností z provozování a rad ke zlepšení, které vedly k doplnění a dopracování celého programu. Tak vznikl program " ODPADY3 ", hlavně vhodný pro zpracovatelé odpadů.

Po získaných zkušenostech byly vytvořené další subsystémy pro původce odpadu, sklad odpadu, víceúčelovou ekologickou plochu a pro odbor TL -životní prostředí a sesterské organizace.

Všechny tyto produkty jsou nainstalováný na jednotlivých pracovištích, kterých je v současné době přes dvacet..

Po nabytí platnosti zákona č. 125/1997 Sb. a vyhlášek 337, 338, 339 a 340 byly všechny programy přepracované dle požadavků nové legislativy. Pro přechodné období je zhotoven převodník pro převod starých, dosavadních dat do nového uspořádání.

Původci odpadu ukládají data dle potřeby, nejpozději do jednoho týdne od jejich vzniku. Na odboru TL jsou data zasíláný jednou měsíčně. Roční inventury je možno dělat na všech stanovištích.

V Třineckých železárnách, a.s. je tento informační systém odpadového hospodářství již třetím rokem v provozu. Programy jsou vytvořeny v dosovské verzi Fox Pro a Fox Pro for Windows.

3. Popis informačního systému

Každý subsystém je provozně nezávislý a může pracovat jak na samotném PC, tak i v počítačové síti. Exporty a importy dat se provádějí po tokenringové počítačové sítí TŽ a shromažďovacím místem je server na odboru TL - životní prostředí. Dle způsobu práce, bohatosti výbavy a celkové organizace lze všechny vytvořené subsystémy rozdělit do následujících typů:

subsystém Celopodniková správa odpadů

subsystém Původce odpadů

subsystém Zpracovatel odpadů

subsystém Sklad odpadů a víceúčelová ekologická plocha

subsystém Skládka

subsystém Sesterské organizace

Jádro systému představuje centrální řídicí modul, který je přizpůsoben podle požadované funkce. Součástí tohoto systému je organizace a tvorba následujících pomocných databází: Katalog odpadů, organizační struktura TŽ, a.s., databáze odběratelských organizací, způsob využití a další.

Každý subsystém je uzpůsoben tak, aby podle zákona plnil všechny náležitosti a současně podle potřeby komunikoval s okolím.

Subsystém Původce z tohoto důvodu je doplněn o některé možnosti exportu a importu dat a o další služby různých tisků a tvorby přehledů.

Subsystém Zpracovatel odpadů je rozšířený o fakturační a hospodářskou část a spolupracuje se skladem odpadů, skládkou a víceúčelovou ekologickou plochou. Je taktéž vybaven funkcemi exportu a importu. Pro refakturaci komunálního odpadu a pro tisk přepravních listů jsou zhotovené zvláštní moduly, pomocí kterých je prováděná požadovaná operace.

Subsystém Celopodniková správca odpadů neobsahuje funkce zpracovatele a je rozšířen o možnosti importu a o celkové zpracování všech načtených údajů od jednotlivých původců a zpracovatelů. Dále je vybaven možností kvalitnějších tisků pro nadřízené orgány.

4. Popis služeb

Každý subsystém má vlastní menu, pomocí kterého se lze rychle pohybovat po jednotlivých údajích. Tvoří integrovaný celek a lze jej využívat samostatně. Volba přenosu dat je univerzální.

Každá nosná databáze je vybavena vyhledáváním podle položek, filtrací, tříděním, doplňováním a mazáním jednotlivých položek podle potřeby. Kromě nosných databází jsou vytvořeny pomocné databázové soubory s nenáročným způsobem vkládání dat včetně nákladů a přínosů. Systém je také doplněn o databáze způsobů využití a seznam hmotných jednotek. Všechny hlavní a pomocné databáze tvoří integrovaný celek a umožňují rychlou a přesnou manipulaci. Při vstupních operacích je prováděna kontrola logická a úplnosti hodnot.

Další službou je kontrola úplnosti údajů v jednotlivých větách, logická kontrola a kontrola duplicity.

Funkce tisku je doplněna o uložení do souboru, zobrazování a tisk. Tato oblast je velmi rozbudovaná a umožňuje tisk jak primárních dat v různém uspořádání, tak i agregovaná data v podobě inventur podle vyhlášky 339/97. Tisk je možný na všech tiskárnách vybavených češtinou.

Každý instalovaný systém je doplněn o zálohování dat. Zálohování se provádí při ukončení práce automaticky a podle potřeby na disketovou jednotku. Tyto data lze taktéž zpět nahrát podle potřeby. Zálohované jsou všechny nejdůležitější databáze včetně indexů.

Pro překlenovací období lze také využit mazání starých údajů podle zadaných parametrů.

5. Výsledky

Subsystém ODPADY tvoří integrovanou součást celého informačního systému životního prostředí. Všechny inventury včetně fakturace a průběžná evidence odpadů v TŽ, a.s. je zajišťována pomocí tohoto informačního systému.

6. Závěr

Systém je neustále rozšiřován a doplňován o další potřebné funkce a kontroly podle potřeby a je pružně přizpůsobován organizačním a legislativním změnám.

Informační systém je na hardwarové požadavky nenáročný a dokáže se přizpůsobit nejrůznějším konfiguracím. Pro běžný provoz stačí PC/AT s pevným diskem, RAM 512 kB, operační systém MS-DOS 3.3 a vyšší, libovolná grafická karta. Pracuje pod různými operačními systémemy (MSDOS, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT).

7. Literatura

Zákon č. 125/1997 Sb. a vyhlášek 337, 338, 339 a 340

Zákony č. 238, 311,282,62,513, vyhláška č. 401, nařízení vlády č. 521 a další