English version English version 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


VSB-Technical University of Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

IFIP

pořádají desátý ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol

STOČ´2005 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín: 28. dubna 2005 (900 - 1600) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Zahájení: Pro všechny sekce 900 - 920 Aula NK
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení NK325 (Aula NK)

 

S2 - Aplikovaná informatika F204

 

S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI J223

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů B2

 

S5 - Informační systémy a management J259

 

S6 - Informační technologie B5
Oběd: Pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory 1330 - 1400 Menza VŠB-TUO
Ukončení: Vystoupení sponzorů, předání cen 1430 - 1600
Závěrečný protokol STOČ 2005
Aula NK
Foto & video: Videosekvence z průběhu soutěže 3:27 minut, 18 MB, 192 x 144 body
Fotogalerie z průběhu soutěže 34 snímky 1296 x 972 bodů
Podmínky:
  • soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR, SR, Polska
  • počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření a počtu přihlášených prací
  • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy):
    • přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací, sekce a případně návrhu jmen porotců z fakulty) zaslat do 1. 4. 2005
    • anotace (bude vydán Sborník STOČ´2005) - jedna úplná textová strana formátu A4 včetně případného obrázku v MS-Word - E-mailem, zaslat nejpozději do 8. 4. 2005 (šablonu se vzorem viz na http://akce.fs.vsb.cz/2005/stoc2005/anotace.zip). Požadovaný formát anotace je nutno dodržet, neboť sborník bude publikován také na síti Internet, ve formátu PDF.
  • studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků je možno doručit v předstihu na adresu organizátorů nebo předložit odborné komisi před začátkem jednání sekce
  • účastníci přednesou teze svých soutěžních prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win2000/XP+MSOffice2000/XP/2003, dataprojektor s rozlišením nejméně 800x600, zpětný projektor)
Ceny: Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (4000, 2000, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - TietoEnator a.s. (TietoEnator přispívá do každé sekce na vítěze 4000 Kč.), PANTEK (CS), s. r. o. Hradec Králové - Wonderware distributor, ControlTech, s. r. o. Kolín - Allen-Bradley distributor, INGELECTRIC, a. s. Ostrava, AutoCont Control Systems, s. r. o. Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, Spectris Praha spol. s r. o. - Brüel & Kjaer, Microsoft s. r. o. Praha, ABB, s.r.o., ELCOM-IPC s.r.o., SmS VTSaP - KAKI Ostrava a dalších firem. Dále budou vítězové sekcí S1, S3, S4 a S5 odměněni ročním předplatným časopisu AUTOMA od vydavatelství odborné literatury FCC PUBLIC,
Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/2005/stoc2005/Welcome.htm.

Garanti: Prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, FS VŠB - TU Ostrava
Dr. Ing. Oldřich Kodym, HGF VŠB - TU Ostrava
Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. - FEI VŠB - TU Ostrava
Kontaktní adresa: stoc@vsb.cz
Katedra automatizační techniky a řízení-352
STOČ 2005
VŠB-TU Ostrava
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 4113 fax: +420 59 691 6129
Záštita: Děkan FS - Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Děkan FEI - Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Organizační výbor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek
Mgr. Petr Tiefenbach
Ing. Michal Řepka
Ing. Robert Klimunda

Úplný text sborníku anotací je k dispozici zde: Sbornik.pdf

Seznam přihlášených účastníků (soutěžících, porotců i zástupců sponzorů), Seznam přihlášených soutežních prací, Program jednání soutěžních sekcí.


Webmaster: Radim Farana

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana