1997 1998 1999 2000 2001


VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

pořádají sedmý ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol

STOČ´2002 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín:

25. dubna 2002 (900 - 1700) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zahájení:

Pro všechny sekce 900 - 920 Aula NK

Sekce:

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení Aula NK

 

S2 - Aplikovaná informatika F321

 

S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI J223

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů D221

 

S5 - Soutěžní práce studentů doktorského studijního programu J259

Ukončení:

Informace sponzorů, předání cen 1400 - 1600 Aula NK

Podmínky:

  • soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR, SR, Polska
  • počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření přihlášených prací
  • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy):
    • přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací, sekce a návrh jmen porotců z fakulty) zaslat do 29. 3. 2002
    • anotace (bude vydán Sborník STOČ´2002) - úplná textová strana včetně případného obrázku ve MS-Wordu - E-mail (disketa), zaslat nejpozději do 8. 4. 2002 (šablonu se vzorem viz na http://akce.fs.vsb.cz/2002/stoc2002/anotace.zip). Požadovaný formát anotace je nutno dodržet, neboť sborník bude publikován také na síti Internet, ve formátu PDF.
  • studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků je možno doručit v předstihu na adresu organizátorů nebo předložit odborné komisi před začátkem jednání sekce
  • účastníci přednesou teze svých prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win98/NT+MSOffice97, dataprojektor 800x600, zpětný projektor)

Ceny:

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (2000, 1500, 1000 Kč v každé sekci ) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS), s. r. o. Hr. Králové - Wonderware distributor, ControlTech, s. r. o. Kolín - Allen-Bradley distributor, INGELECTRIC, a. s. Ostrava, AutoCont Control Systems, s. r. o. Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, NORTECH spol. s r. o. Ostrava, Spectris Praha spol. s r. o. - Brüel & Kjaer, SmS VTSaP - KAKI Ostrava, TEGEMA ecm s.r.o., a dalších firem.

Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/2002/stoc2002/Welcome.htm.

Adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo
nebo FS VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.:069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-691 6129

Záštita:

Děkan FS - Doc. Ing. Petr Horyl, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Děkan FEI - Doc. Ing. Karel Chmelík

Tištěná verze pozvánky ve formátu PDF je k dispozici zde: Welcome.pdf


Webmaster: Radim Farana

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana