1997 1998 1999 2000


VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

pořádají šestý ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol

STOČ´2001 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín:

26. dubna 2001 (900 - 1700) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zahájení:

Pro všechny sekce 900 - 920 B1

Sekce:

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení F204

 

S2 - Aplikovaná informatika F321

 

S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI J223

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů D221

Ukončení:

Informace sponzorů, předání cen 1400 - 1600 B1

Podmínky:

  • soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR, SR, Polska
  • počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření přihlášených prací
  • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy):
    • přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací, sekce a návrh jmen porotců z fakulty) zaslat do 1. 4. 2001
    • anotace (bude vydán Sborník STOČ´2001) - úplná textová strana včetně případného obrázku ve MS-Wordu - E-mail (disketa), zaslat nejpozději do 9. 4. 2001 (šablonu se vzorem viz na http://akce.fs.vsb.cz/2001/stoc2001/anotace.zip). Požadovaný formát anotace je nutno dodržet, neboť sborník bude publikován také na síti Internet, ve formátu PDF.
  • studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků je možno doručit v předstihu na adresu organizátorů nebo předložit odborné komisi před začátkem jednání sekce
  • účastníci přednesou teze svých prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win95/98/NT+WinOffice97, dataprojektor, zpětný projektor)

Ceny:

Vítězné práce byly odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (2000 , 1500, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS), s. r. o. Hr. Králové, ControlTech, s.r.o. Kolín, INGELECTRIC, a. s. Ostrava, AutoCont Control Systems, s. r. o. Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, Spectris Praha spol. s r. o., NORTECH spol. s r.o., SmS VTSaP - KAKI Ostrava.

Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/2001/stoc2001/Welcome.htm.

Adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo
nebo FS VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.:069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-691 6129

Záštita:

Děkan FS - Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Děkan FEI - Doc. Ing. Karel Chmelík


Fotoalbum z průběhu jednání

Závěrečný protokol soutěže STOČ 2001


Webmaster: Radim Farana

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana