XXI. seminář ASŘ´98 Ostrava

"Počítače v měření, diagnostice a řízení"

Odborná vědeckotechnická akce "Seminář ASŘ" pořádaná na Fakultě strojní Katedrou automatizační techniky a řízení ve spolupráci s Pobočkou České vědeckotechnické společnosti - Komitétem aplikované kybernetiky a informatiky (KAKI) Ostrava dosáhla v letošním roce úctyhodného pořadového čísla dvacet jedna. Dokazuje tak každoročně své pevné postavení v poměrně rozsáhlé nabídce vědecko-odborných akcí s mezinárodním dosahem a s uznávanou odbornou i společenskou úrovní. "Seminář ASŘ" se za uvedené období osvědčil jako přiměřená platforma pro setkávání učitelů a doktorandů z VŠB-Technické univerzity Ostrava s odborníky z jiných vysokých škol ČR, SR, Polska, Maďarska a dalších států, i se specialisty z průmyslových podniků a dalších institucí.

Letošní XXI. seminář ASŘ´98 "Počítače v měření, diagnostice a řízení" pořádaný ve dnech 21. až 22. května 1998 na půdě VŠB -TU Ostrava byl na rozdíl od předchozích převážně jednodenních akcí opět dvoudenní. V letošním roce byl časově propojen s další odbornou akcí spojenou s VŠB-TU Ostrava - "STUDENTSKOU SOUTĚŽÍ TVŮRČÍ A ODBORNÉ ČINNOSTI - STOČ ´98", zaměřenou už ve svém třetím ročníku na prezentaci nejlepších studentských projektů spojených s řešením diplomových prací posluchačů v oblasti teorie a aplikací systémů řízení, aplikované informatiky, programové podpory SCADA/HMI a nasazování programovatelných automatů PLC. Toto spojení je vyjádřením důrazu, který byl kladen organizátory na vyhledávání a prezentaci talentovaných absolventů, a které v mělo v letošním roce statut celostátního kola strojních a technologických fakult (ve čtyřech sekcích soutěžilo 42 soutěžních prací s více jak 10 fakult a 2 středních škol).

V odborném programu XXI. semináře ASŘ´98 bylo představeno 61 příspěvků, které tak dokumentují široký záběr akce. Předneseno bylo 31 referátů (z toho 4 zahraniční, 15 bylo od interních doktorandů z 5 fakult), v rámci posterové sekce bylo prezentováno 30 příspěvků (z toho 3 zahraniční). Akce se zúčastnilo 60 účastníků, z toho 8 ze zahraničí.

Cílem XXI. semináře ASŘ´98 bylo:

Bez velké nadsázky je možno říci, že Seminář ASŘ se stal samozřejmou a uznávanou součástí jarního kalendáře vědecko-odborných akcí v oblasti automatizace a řízení a doufáme, že se na půdě VŠB-Technické univerzity budou ještě dlouho setkávat pedagogové, doktorandi, pracovníci podniků a institucí z ČR i ciziny v přátelském, neformálním a tvůrčím prostředí, typickém pro akademickou půdu.

Kompletní Sborník XXI. semináře ASŘ´98 a další reportážní fotografie z průběhu akce jsou k dispozici na internetovské adrese: http://akce.fs.vsb.cz/1998/asr98/Welcome.htm
Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Ing. Radim Farana, CSc.

Katedra automatizační techniky a řízení, fakulta strojní, VŠB-TUO

Return to main page