VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

News:

Registration ended.

Programme

Workshop programme [PDF]

List of papers


Quantitative and qualitative assessment tools for information systems security
Lukáš Pavlík
The article discusses the issue of security of information systems organizations. In the first part of the paper gives an analysis of several analytical tools that are most frequently used in the evaluation of information systems security. Then, instruments are analyzed and their principles are described. In conclusion, the comparison of the advantages and disadvantages of each tool, with emphasis on their use and application possibilities.

Použití grafů v úlohách vícekriteriální analýzy variant
Radim Farana
Úlohy vícekriteriální analýzy jsou nástrojem k řešení komplikovaných rozhodovacích problémů, kdy hledáme optimální řešení při uvažování většího množství, často přímo protichůdných, kritérií a proto nám dávají možnost řešení i velmi složitých problémů. K objektivizaci přístupu se používají týmy expertů a využívají jejich znalosti a zkušenosti. Některé metody, zejména při určování významnosti kritérií, vedou k přeurčení a z toho vyplývá nebezpečí nekonzistentního hodnocení experta. Příspěvek ukazuje, jak nám v těchto situacích mohou pomoci aplikace grafů pro odhalení nebo dokonce odstranění nekonzistence hodnocení. Jmenovitě u metody Fullerova trojúhelníku a Saatyho metody určení významnosti kritérií.

Simulace pohybových stavů nelineárního nestabilního systému, propojení mezi SolidWorks-Matlab/Simulink-SimMechanics-3D Animation
Jiří Zátopek
Článek pojednává o využití a propojení různých podpůrných softwarových prostředků za účelem návrhu řízení pohybových stavů mechanické struktury vykazující silně nelineární chování. Detailní matematický model je odvozen s využitím Lagrangeových pohybových rovnic 2. druhu, fyzikální model je sestaven s využitím 3D CAD software SolidWorks a knihovny SimMechanics, rozšiřující Simulink o nástroje pro modelování a simulace mechanických tzv. „multi-domain“ fyzikálních systémů. Vizualizace výstupů ze Simulinku je provedena pomocí 3D Animation toolboxu. Řízení navržené na základě matematického modelu je otestováno na obou modelech (matematickém i fyzikálním) a výsledky regulačních pochodů jsou mezi sebou porovnány.

Heat Balance of Die Casting as a Tool of Validation of Technological Parameters
Ján Dubják, Jozef Zbihlej
The high pressure casting process is a well-established way for the manufacture of non-ferrous components. Temperature is important technological parameter of production that affects the structure and quality of castings.
Problem of tempering die casting mold related to heat transfer, thus the ability of the casting mold to take (accumulate) the heat from the solidifying melt and pass it to a temperature control system.
The overall heat balance of die casting moulds shall be determined from the balance of the total heat release from the casting and the total heat removed individual components (the radiation, convection, conduction, spray and temperature control system.

Simulácia pneumatického aktuátora využitím rôznych aproximácií statických charakteristík umelého svalu
Mária Tóthová, Ján Dubják
Pre modelovanie a simuláciu pneumatických aktuátorov na báze umelých svalov je potrebná znalosť matematickej závislosti sily svalu na jeho kontrakcii pri rôznych tlakoch vo svaloch. Za týmto účelom boli aproximované statické charakteristiky pneumatického umelého svalu typu MAS-20-250N firmy FESTO používaného v experimentoch. V príspevku sú zobrazené simulačné výsledky pneumatického aktuátora v antagonistickom zapojení umelých svalov s využitím Hillovho modelu, v ktorom boli použité rôzne aproximácie statických charakteristík.

Temperature Measurement Process of Freezing Food
Jana Kršíková, Simona Klvačová, Stanislav Ďuriš
National and international level of attention is given to food problematics. Provide healthy harmless food is conditioned by ensure complete food supply chain quality. Special requirements are imposed to perishable foods. These foods are going through refrigeration, freeze or speed freeze, storage and trasportation process. Temperature must be monitored cross complete food supply chain. Food freeze process along with temperature measurement options is designed in the article. Optimal mehodics design for temperature measurement process during food freeze is an article objective taken into the account food attributes based on the dimension influence and other factors. Other factors impact monitoring in precision of temperature measurement and most accurate determine presentable temperature at points of real state of frozen food is required. An article is given base for the corresponding experiment execution with the real food species, where practical designed mesurement method are verified along legal requirements and therefore food quality parameters can be ensured.

Implementace prediktivního řízení do PLC systému
Radim Hýl, Renata Wagnerová
Článek se zabývá implementací prediktivního řízení s interním modelem (MPC) do PLC systému a jeho softwarovou podporou. MPC algoritmus byl nejdříve realizován a simulačně ověřen v programu MATLAB a následně implementován do PLC systému za použití programovacího jazyka C++. Pro tento jazyk je volně dostupná knihovna funkcí lineární algebry s názvem Armadillo, která má podobnou syntaxi jako MATLAB a samotnou implementaci výrazně zjednodušila. Pro minimalizaci kvadratického kritéria a výpočet optimálního akčního zásahu byla použita funkce qpOASES ze stejnojmenného open-source softwarového balíčku. Parametrizace MPC regulátoru a vkládání interního modelu je možné z aplikace vytvořené v jazyce Java v programu SolutionCenter. Funkčnost implementovaného prediktivního regulátoru byla ověřena při hardware-in-the-Loop (HIL) simulaci za pomocí programu MATLAB Simulink a komunikačního protokolu OPC.

Application Monte Carlo method in the evaluation of telescopic rod Tricept
Michal Vajsábel, Alexandra Javorská, Eva Kureková
The article deals with evaluation procedure in the extension of telescopic rod Tricept. This procedure consists of generating pseudo - random numbers and their evaluation, determination of probability distribution, calculating of deviation function coefficients, measurement uncertainty estimation and determination
of confidence interval for 95% coverage probability.

Návrh robustního řízení nelineárních systémů
Miluše Vítečková, Antonín Víteček
Příspěvek je věnován návrhu nerobustního a robustního řízení nelineárních dynamických systémů standardního typu s neurčitostmi. Přístup je založen na modifikaci metody agregace stavových proměnných. Je jednoduchý a může být použit i bez přesné znalosti matematického modelu řízeného systému. Popisovaný přístup umožňuje navrhnout řízení, které zajistí dostatečnou kvalitu řízení i při omezených neurčitostech a neměřitelných poruchách.

Automaticky přeladitelný pásmový filtr
Miroslav Pawlenka
Tento příspěvek se zabývá automaticky přeladitelným pásmovým filtrem druhého řádu. Filtr je realizován v programu Matlab Simulink a bude se aplikovat na zkušební stav pro aktivní řízení kluzných ložisek s polohovým regulátorem a stabilizačním regulátorem. Filtrovaná veličina bude výchylka hřídele, která vystupuje jako regulační odchylka.

Development and Testing of Algorithm for EEMUA 191
Patrik Urban, Lenka Landryová
This article deals with development and testing of a newly designed tool for engineering work during commissioning of control systems in process industries. The control systems are very sophisticated software and hardware solutions and require knowledge of engineers and engineering tools for administration of large amounts of data corresponding to events and alarms received at a certain period of time by an operator at the operator work station. An analysis of received events and a better understanding of a process at the level of human - machine interface of the control system brings a feedback and new knowledge to implement into configuration and settings of a control system. By automating the process it brings highly effective and faster data processing. The created tool extends the possibilities of control system setting testing before its implementation in real time process.

Simulation methods and design of experiments to evaluate accuracy of industrial robots
Michaela Grúberová, Jakub Palenčár, Rudolf Palenčár
The paper deals with positioning accuracy of industrial robots and focuses on evaluation of the measurement uncertainty by means of proper selection of the design of experiments. In many situations in production process, a single measurement of a quantity is often fulfilling needs and acceptable for the purposes of the measurement being taken, though not outstanding. In this work, a technique is presented to evaluate the uncertainty for a parallel kinematics type robot. This types of industrial robots are increasingly used in wide range of production and manipulation of production and product manipulation. It is highly necessary to control accuracy of industrial robots and take attention to measurement management which can identify and evaluate the various factors that have impact on the final product quality.

Návrh a simulace 2DOF regulátorů
Karla Sladká
Článek se zabývá seřízením regulačních obvodů pomocí 2DOF regulátorů zejména pro regulační obvody s integrační soustavou pro omezení překmitů odezvy při skokové změně polohy. Jsou zde uvedeny základní typy 2DOF regulátorů a jejich použití. Pro návrh 2DOF regulátoru byla použitá metoda násobného dominantního pólu. Dále je zpracována simulace v programu Matlab, kde jsou porovnány výsledné průběhy řízeného pneumatického pohonu se standartním a 2DOF regulátorem.

Návrh řídicího systému pro model Helicopter
Jiří Czebe
Článek obsahuje návrh řídicího systému na bázi jednočipového počítače pro laboratorní model Helicopter. Kde budou popsány jeho jednotlivé dílčí části a to od samotného návrhu plošného spoje, volbou komunikačního rozhraní (point-to-point, RS232), návrhu komunikačního paketu, úpravou stávajícího modelu, atp. Dále v článku je zmíněn i návrh dohledového systému (SCADA/HMI) v prostředí Control Web.

Automatizace odbavovacího procesu cestujících
Jakub Jakůbek
V tomto článku se zabývám problematikou odbavovacího procesu na letištích, která je v dnešní době stále větší otázkou v průběhu letecké dopravy z důvodu zefektivnění a především zrychlení odbavení cestujících, které souvisí s plynulostí leteckých společností a jejich letů do vybraných destinací.

Self-powered and sensing energy harvesting MR damper in a vibration control system
Marcin Węgrzynowski
The paper presents the experimental results of a vibration control system with an energy harvesting MR damper used in a structure with one degree of freedom. The MR damper is supplied only from the energy harvester based on Faraday’s law, which converts kinetic energy of object vibration into electrical energy. The MR damper with the harvester form a new device which has unique features that have self-powered and self-sensing capabilities
The study concerns the investigation of these capabilities used in the vibration control system. For the case when the self-powered capabilities were tested, the sky-hook and on-off algorithms were applied. When both of these capabilities were tested, the continuous balance and on-off balance algorithms were used to control and to supply the MR damper. These two algorithms and self-sensing capabilities give an opportunity to reduce the object vibration without any external sensors. The energy which flows in the vibration reduction system was controlled by a special measurement and control electronics. The results of the experimental investigation were presented by the characteristic of time and frequency domain.

Technological Process Monitoring of Abrasive Water Suspension Jet Cutting
Matúš Molitoris, Sergej Hloch
Technology of abrasive water jet is by its nature very hard to control. It´s because of the many process factors which have an influence on the outcome and the interaction between the factors them self. Often times the process parameters for the task are chosen by the operator or the employee responsible for the process operations. This knowledge is most of the times empirically acquired by trial and error and handed from person to person. For a process control loop the need for on-line process monitoring is inevitable. The flexible nature of the water jet machining needs a different approach than those that use solid machining tools. The article presents the possibilities of the technological process monitoring of AWJ using acoustic emissions and vibrations. Methods using artificial neural networks for prediction of process parameters and surface generated are presented as well.

The Key Performance Indicators of the Technological Processes
Vladena Baranová, Lenka Landryová
Nowadays the creation of the researched process mathematical models is needed especially for the research area. The process (processing system) mathematical modeling and their subsequent simulation provides the possibility of comparison (validation) of the monitored required and target values with the actually measured values. Demands on the created models accuracy increase due to increasing demands on the quality of the monitored process. For the technologically difficult processes in the metallurgy and mining areas is the quality process important in order to optimizing them from the point of view of the energetic, material or time savings.
The article deals with determining key performance indicators KPIs of the difficult technological processes. There are the refining steel process in oxygen converter, the rock disintegration process by rotary drilling and the rock boring by TBM method. The starting point for research of the rock disintegration process by TBM method used by the exploratory gallery boring of the tunnel Branisko, were the findings gained during the rock disintegration process by drilling on the experimental stand in the Institute of Geotechnics of the Slovac Academy of Sciences in Košice. The objective of analysis and mentioned process models creation was their optimization and strategically important input and output variables visualization at different control levels.

The High Speed Current Sensing System
Jan Gebauer, David Fojtík, Petr Podešva
This paper is a description of a procedure of developement and testing of the High speed current sensing system (HSCSS). The short brief of the two possible ways is presented. Other part of article is about the introduction of two precise methods of current measurement process of CMT (Cold Metal Transfer) welding. The first one is based on the coupled IC devices consists of a low-offset linear Hall circuit. The second sensor is based on current transducer where mesasurement is based on the Hall-effect principle.

System Approach in Determining of Fuel Amount
Katarína Balonová, Simona Klvačová, Stanislav Ďuriš
Petroleum as a result of long-lasting natural processes in the 21st century is irreplaceable and integral part not only for industry, but also for the whole society. It also represents the basic raw material for production of petroleum products such as diesel, petrol and mineral oils. The basic property of liquids and mineral oil in the case of petrol and diesel is the change of volume depenedent on temperature changes. In general, the thermal expansion of petrol is higher than that of diesel because of a different chemical composition. There are a lot of changes of temperature of petroleum products during distribution process starting in refinery and ending in underground storage tanks at petrol stations. It was necessary to define corresponding measurements for determination of real volume. The measurements are influenced by different factors that shall be analysed and quantified. This contribution is aimed on the solution of corresponding measurements with the focus on the determination of real changes of volumes. The measurements are described by mathematic model. All measurements take into account evaluation of corresponding uncertainties.


Analyza nástrojů, prostředků a technik pro tvorbu WIS a jejich reálná aplikace
Tomáš Vojtek
Problematika tvorby webových informačních systému je velmi rozsáhlá a pro tvorbu těchto systémů se užívá celá řada nástrojů, prostředků a technik. Ve svém příspěvku se pokusím tyto nástroje, prostředky a techniky popsat a vystihnout jejich poznané výhody a nevýhody. V příspěvku je uvedeno kompletní řešení ukázkového příkladu realizace webového informačního systému za použití rychlé tvorby prototypu. Tento systém bude sloužit pro sdílení zdrojů mezi univerzitami. Důležitou součástí příspěvku budou také doporučení, vycházející z mých nabytých zkušeností a vědomostí.