160. výročí založení VŠB - Technické univerzity Ostrava

Zlatá promoce

50-té výročí promoce absolventů strojní fakulty

VŠB-TUO

Absolventi Fakulty báňského strojnictví Vysoké školy báňské v Ostravě, ročník 1959, shodou okolností dlouholetí pedagogové této vysoké školy – prof. Vladimír Strakoš a prof. Karel Bailotti - si na začátku roku 2009 uvědomili, že se jim a ostatním spolužákům blíží významné profesní výročí, které by nemělo být opomenuto. S dalším ostravákem, kolegou a spolužákem Ing. Jiřím Macháčem utvořili pracovní tým pro přípravu setkání absolventů fakulty z roku 1959.

Je na místě uvést, že organizaci a náplň původně prostého setkání absolventů ovlivnil rovněž dlouholetý učitel VŠB doc. PhDr. Vladislav Šmajstrla, CSc. – absolvent olomoucké Přírodovědecké fakulty – který se pochlubil, že při takovéto příležitosti uspořádala olomoucká univerzita absolventům po padesáti létech nové slavnostní vyřazení. Profesor Strakoš informoval o této akci děkana fakulty prof. Ing. Radima Faranu, CSc., kterému se myšlenka zalíbila a „Zlatá promoce“ se začala připravovat.

Největším problémem bylo získání současných adres či jiných kontaktů na dnes 73leté a starší bývalé studenty. Úsilí přípravného týmu – zvláště Ing. J. Macháče - bylo korunováno úspěchem.

V roce 1959 bylo promováno celkem 87 inženýrů. Promočního aktu se zúčastnil rektor VŠB pan prof. Ing. Bohumil Kaňkovský, děkan Fakulty báňského strojnictví VŠB pan prof. Ing. Bohuslav Kořínek, funkce promotora se ujal proděkan fakulty pan doc. Ing. Jaromír Noskievič, CSc., dále byli přítomni členové Vědecké rady fakulty.

Z archivních pramenů vyplývá, že obor „Důlní strojnictví, mechanizace a elektrifikace“ absolvovalo 48 studentů, z toho 8 formou večerního studia; 38 studentů ukončilo studium oboru „Stroje a mechanická zařízení hutí“ - z toho 1 večerní formou studia. Speciální externí studium absolvoval 1 student. V počtu absolventů je zahrnuto celkem 13 zahraničních studentů (Albánců, Korejců a Číňanů).

Z původního počtu 87 absolventů se podařilo získat adresy 44 kolegů; 13 bylo zahraničních studentů, nejméně 20 spolužáků již není mezi námi. 37 našich bývalých spolužáků přislíbilo účast a fyzicky se Zlaté promoce zúčastnilo 35 osob. Neváhali přijet i ze vzdálených míst např. severních Čech, Slovenska a Moravy, někteří v doprovodu manželek.

Slavnostní akt se konal ve středu 3. června 2009 v budově Nové auly VŠB – TU. Vědecká rada Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava ve složení: děkan pan prof. Ing. Radim Farana, CSc., proděkani fakulty pan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn a paní doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. ve funkci promotorky a paní Ing. Anna Plchová, Ph.D. nastoupila úderem 10. hodiny za zvuků fanfár na jeviště sálu.

Po vyslechnutí hymny ČR se ujal slova pan děkan, který bývalé absolventy uvítal a v krátkém projevu jim přiblížil dnešní početní stavy studentů i pedagogů fakulty, současné studijní obory a zaměření vědecko-výzkumných aktivit.

Dalším bodem programu bylo udělení pamětních listů k 50. výročí promoce a 160. výročí trvání Vysoké školy báňské. Na výzvu promotorky převzali absolventi z rukou děkana pamětní listy.

Za absolventy vystoupil s poděkováním Ing. Jiří Macháč, který zdůraznil dobrou úroveň výuky na tehdejší fakultě, což potvrzují dosažená vedoucí postavení zúčastněných v průběhu aktivní činnosti.

Velmi zajímavou část programu připravil náš bývalý čínský spolužák Czjen Cza-lun (Jiang Jialong), který z dobových fotografií vytvořil působivé DVD doplněné písemným komentářem ve velmi dobré češtině a podmanivou hudební skladbou.

Program byl ukončen studentskou hymnou Gaudeamus a odchodem členů Vědecké rady za zvuků fanfár. Celý průběh slavnostního shromáždění byl natáčen pracovníkem didaktického oddělení. Následovala exkurze v areálu VŠB – TU, v posluchárně C2 vzpomínka prof.Strakoše na pobyt v Japonsku s promítáním snímků, společné fotografování a konečně společný oběd v Menze za účasti pana děkana. Většina účastníků se pak zúčastnila přátelské debaty v restauraci Sportovního areálu VŠB. Akce byla ukončena okolo 17 hodiny.

Máme-li tuto zatím nezvyklou akci hodnotit, je třeba především uvést velmi pozitivní projevy spokojenosti našich spolužáků s programem, náplní exkurze a organizací celé akce. Členové přípravného a později organizačního týmu děkují především děkanovi fakulty za pochopení a podporu této velmi zdařilé akce, pracovnicím děkanátu Fakulty strojní i zaměstnancům školy, kteří pomohli při administrativních pracích, připravě sálu, jeho ozvučení a zpracovali obrazový záznam celé akce.

Slova pana děkana prof. Farany o tom, že do budoucna uvažuje s každoročním konáním „promoce“ a postupně vytvořením tradice na fakultě můžeme jen podpořit.

Karel Bailotti

Fotografie:

Vřelá gratulace z Číny [pps, 5,89 MB]

50-té výročí promoce absolventů strojní fakulty
50-té výročí promoce absolventů strojní fakulty
50-té výročí promoce absolventů strojní fakulty
50-té výročí promoce absolventů strojní fakulty
50-té výročí promoce absolventů strojní fakulty
50-té výročí promoce absolventů strojní fakulty