Program konference (ke stažení v PDF)

1.4.2009 (9:00 – 11:00)

Slavnostní otevření konference / Opening of Conference

Ján Figeľ - člen evropské komise / member of European Commision
Radim Farana, Sylva Drábková - děkanát Fakulty strojní VŠB – TUO / deans office of Faculty of Mechanical Engineering VŠB-TUO
Lubomír Šooš - děkan Strojnickej fakulty STU Braislava / dean of Faculty of Mechanical Engineering STU Bratilava
Pavel Kolat - katedra energetiky / Department of Power Engineering
Josef Brychta - katedra obrábění a montáže / Department of Machining and Assembly

Plenární přednášky / Plenary presentations (NA2):

KUČERA Kamil
Present and future of power energy at the view of Vítkovice Power Engineering
Současnost a budoucnost energetiky z pohledu Vítkovice Power Engineering

 BÁRTOVÁ Hana
Cooperation at education, research and development between Faculty of Mechanical Engineering Vítkovice Power Engineering
Spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje mezi Fakultou strojní a Vítkovice Power Engineering

STRIČEK Daniel
DURAMAX – New style of production quality prEW STYLE OF PRODUCTION QUALITY PROCESS CONTROL
DURAMAX – Nový způsob řízení kvality výrobního procesu

 NÜRNBERGER Till
New technology integrates computer tomography with multisensor coordinate metrology for accurate and complete nondestructive part measurement
Nová technologie složená z počítačové tomografie a multisenzorové souřadnicové metrologie pro měření a completní nedestruktivní měření součástí

CIMR Ivan
INTRODUCTION OF THE COMPANY SOLIDVISION, S.R.O.
Představení společnosti SOLIDVISION, s.r.o. 

FIŠEROVÁ Věra
STL FORMAT ANS ITS USING FOR DESIGN AND CONTROL
STL formát a jeho použití pro design a kontrolu

SVOBODA Tomáš
Introduction of Siemens PLM Software
Představení Siemens PLM software

11:00 – 11:15 Společné fotografování / Join photographing
11:15 – 12:30 Oběd / Lunch (NA 178)

Energetika / Power Engineering (NA2)
(program sekce ke stažení v PDF)

Výrobní technologie /Production Engineering (NA3)
(pro stažení program sekce v PDF)

1.4.2009

12:30 – 14:30, chairman prof. Ing. Pavel KOLAT, DrSc.

KRIŽAN Peter, MATÚŠ Miloš, VUKELIĆ Djordje
OPTIMALISATION OF PRESSING CHAMBER CONSTRUCTION OF BRIQUETTING MACHINE
OPTIMALIZÁCIA KONšTRUKCIE LISOVACEJ KOMORY briketovacieho lisu 

KRIŽAN Peter, SVÁTEK Michal, ŠOOŠ Ľubomír, KUREKOVÁ Eva
EVALUATION OF EXPERIMENT FOR RESEARCH OF PARAMETERS IMPACT ON FINAL BRIQUETTES QUALITY
vYHODNOTENIE EXPERIMENTU PRE VýSKUM VPLYVU PARAMETROV NA VýSLEDNú KVALITU VýLISKOV 

KÁLMAN Peter, POLÓNI Marián, DANIŽ Marcel, LACH Ján
ENGINE GAS-EXCHANGE PROCESS OPTIMIZATION FOR COGENERATION UNIT
Optimalizácia výmeny náplne motora pre kogeneračNú jednotku

BENIAK Juraj
CONTRIBUTION OF RESEARCH IN FIELD OF TWO-ROTORS SHREDDING MACHINES OPERATION
Prínos výskumu v oblasti činnosti dvojrotorových drviacich strojov

Golovkov Andrej, Šooš Ľubomír
WOOD – PLASTIC COMPOSITES
KOMPOZITNý MATERIáL Z DREVA A PLASTU

KRIVÁNKA David, ŽITEK Pavel, MILČÁK Petr
OPTIMIZATION OF THE ADSORPTION AIR DRYER CONTROL
OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ ADSORPČNÍHO SUŠIČE VZDUCHU

Hrdlička Jan
PROPERTIES OF AGRICULTURAL BIOFUELS FOR FLUIDIZED BED COMBUSTION
VLASTNOSTI BIOPALIV ZE ZEMĚDĚLSTVÍ PRO SPALOVÁNÍ V KOTLÍCH S FLUIDNÍ VRSTVOU

14:30 – 15:00 Přestávka / Coffee break

15:00 – 16:30, chairmain Ing. Kamil STÁREK, Ph.D.

Lisý Martin, Baláš Marek, Skála Zdeněk
Hot Dolomite Reactor for Gasification Gas Cleaning
Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování

BALAS Marek, LISY Martin, SKALA Zdeněk
Gas Cleaning Following Biomass Gasification
Čištění plynu ze zplyňování biomasy

Moskalík Jiří, Lisý Martin, Baláš Marek, Bogdálek Jan
THERMAL GASIFICATION OF THE STRAW AND THEIR PROPERTIES
termické zplyňování stébelnin a jejich vlastnosti

Bogdálek Jan
HEAVY METALS TRANSFER TO SOLID REST OF WASTE INCINERATION
TRANSFER TĚŽKÝCH KOVŮ DO TUHÝCH ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ ODPADŮ

Fortelný Zdeněk, ChrobocZek Libor, Pospíšil Jiří
SOLOR ABSORPTION CHILLER WITH IDENTICAL DESIGN OF DESORBER AND ABSORBER
sOLÁRNÍ ABSORPČNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA S IDENTICKOU KONSTRUKCÍ DESORBÉRU A ABSORBÉRU

16:30 – 16:45 Přestávka / Coffee break

16:45 – 18:00, chairman prof. Ing. Ivan IMRIŠ, DrSc.

NOSEK Radovan, SZLEK Andrzej, JANDACKA Jozef
SIMPLIFIED METHOD OF  SOLID FUELS CHARACTERIZATION AND ITS APPLICATION FOR MODELLING OF FIXED BED COMBUSTION

Zjednodušená metóda charakterizujúca pevné palivá a jej aplikácia pre modelovanie spaľovania na pevnom rošte

VASZI Zsolt, VARGA Augustín
Characteristics of aggregates used in gas transport
Charakteristika agregátov pri preprave plynu

BUDAYOVÁ Mária, VARGA Augustín, PÁSTOR Marcel
THE BIOMASS UTILIZATION WITH GASIFYING PROCESS IN THE FLUIDIZED BET
VYUŽITIE BIOMASY SPLYŇOVANÍM VO FLUIDNOM REAKTORE

SKLENAROVA Marina, HODOLIČ Janko
SUSTAINABLE INTEGRATION OF MANAGEMENT SYSTEMS
udržitelné včlenění systému řízení

19:00 Společenský večer / Social Evening (NA2)

2.4.2009

 9:00 – 10:30, chairman doc. Ing. Ladislav VILIMEC

Grycmanová Markéta, ZBIEG Rostislav, Olga Procházková Markéta
MEASUREMENT OF THE TEMPERATURE FIELD INSIDE THE COMBUSTION CHAMBER WITH SHIELDED AND UNSHIELDED THERMOCOUPLE
MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOMORY KOTLE STÍNĚNÝM A NESTÍNĚNÝM TERMOČLÁNKEM

KUPKA David, KOLONIČNÝ Jan
THE SEPARATION OF STEAM-GAS MIXTURE BY CONDENSATION
SEPARACE PAROPLYNOVÉ SMĚSI PROCESEM KONDENZACE

KUPSA Vladimír, STÁREK Kamil
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SEPARATING STEAM GENERATOR: EXPERIMENTAL EQUIPMENT
Experimentální zařízení v rámci projektu „výzkum a vývoj separačního parogenerátoru“

MATÚŠ Miloš, KRIŽAN Peter, ŠOOŠ Ľubomír
Technology of biomass compacting and dominant mechanisms of power bindings in the compacting process
zhutňovania biomasy a prevládajúce mechanizmy silových väzieb v procese zhutňovania

10:30 – 11:00 Přestávka / Coffee break

11:00 – 12:30, chairman doc. Ing. Vratislav FIBINGER

PILAŘ Lukáš, ČECH Bohumír, KOLAT Pavel
ADDITIVE DESULPHURISATION BY SODIUM BICARBONATE IN PULVERIZED-FUEL FURNACES
Aditivní odsiřování hydrogenuhličitanem sodným v práškových ohništích

KONVIČKA Jaroslav, STÁREK Kamil
MEASURING EQUIPMENT FOR STUDY OF LIMY ADDITIVES AND THEIR APTITUDE TO FLUE GAS DESULPHURIZATION IN FLUIDIZED BED
mĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO STUDIUM VÁPENNÝCH ADITIV A JEJICH SCHOPNOSTÍ PŘI ODSIŘOVÁNÍ SPALIN VE FLUIDNÍ VRSTVĚ

Procházková Olga, Grycmanová Markéta, ZBIEG Rostislav
BIOMASS AS THE TREND
Biomasa jako trend

TEIXEIRA Rui, KOLAT Pavel
Energy utilization of wastes
moving bed pyrolysis System

 

1.4.2009

 12:30 – 14:30, chairman doc Ing. ludovít kolláth, ph.d.

BATEŠKOVÁ Eva, NOVÁKOVÁ Martina
DESIGN OF DEVICE FOR CLAMPED JOINTS FRICTIONTORQUE MEASURING
Návrh zariadenia na meranie trecieho momentu zverných spojov

BATEŠKOVÁ Eva, ROVŇÁKOVÁ Sylvia
ASSEMBLING UNIT SAFETY ZONE APPLICATION ON THE PRINCIPLE OF CIRCUMVENTION
APLIKÁCIA BEZPEČNOSTNEJ ZÓNY MONTÁŽNEJ BUNKY NA PRINCÍPE OBCHÁDZANIA

Česáková Ivana, ZETEK Miroslav, ŘEHOŘ Jan
PROBLEMATIC WITH THE MACHINING BY THE CERMET CUTTING TOOLS WITH THIN COATINGS
Problematika obrábění cermetovými nástroji s tenkou vrstvou

DOBRÁNSKY Jozef, MIHALČOVÁ Janka
RESEARCH OF EFFECT OF REGRANULATE ON THERMOPLASTIC PROPERTIES USED IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
Výskum vplyvu regranulátu na vlastností termoplastov používaných v automobilovom priemysle

GAJDOŠ Mário, JURKO Jozef, PANDA Anton
Phenomena on screw drill at drilling of CAST IRON
fenomény šroubovitého vrtáku při vrtání litiny

GAŠPAR Štefan
A Program Autodesk Inventor 2009 Implementation for Plane Loaded Statical Determinated Constructions Calculations
IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 2009 PRI RIEŠENÍ ROVINNE ZAŤAŽENÝCH, STATICKY URČITÝCH PRIAMYCH KONŠTRUKCIí 

Hatala Michal
QUALITY OF THE CUT OF CONSTRUCTIONAL STEEL CAUSED AFTER CUTTING WITH RIBBON SAW
Kvalita rezu konštrukčnej ocele po rezaní pásovou pílou

MAŠČENIK Jozef, HAĽKO Jozef
PROPOSAL AND CALCULATION OF WORM GEAR WITH PC SUPPORT
NÁVRH A VÝPOČET ZAVITOVKY S PODPOROU pc

MIŠÍK Ladislav, HAĽKO Jozef, MATIJA Rudolf
IMPACT FACTORS QUALITATIVE PARAMETER AFTER MILLING ALUMINUM
VPLYV FAKTOROV NA KVALITATÍVNY PARAMETER PO FRÉZOVANÍ HLINÍKA

NOVÁKOVÁ Martina, GAŠPÁR Štefan, PAVLENKO Slavko
Comparison of separATION sheet production parameters: laser with plasma
POROVNANIE VÝROBNÝCH PARAMETROV PRI DELENÍ PLECHU MEDZI LASEROM A PLAZMOU

ONDEROVÁ Iveta, ŠOOŠ Ľubomír, HODOLIČ Janko
INFLUENCE OF CONSTRUCTION PART ON THE FINAL QUALITY OF MACHINE
VPLYV KONŠTRUČNÝCH PRVKOV NA VÝSLEDNÚ KVALITU STROJA

14:30 – 15:00 Přestávka / Coffee break

15:00 – 16:30, chairmain Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D.

BARISIC Branimir, CEP Robert, LEGUTKO Stanislaw
MODELLING OF COMPLEX PRODUCT- shaker BY MEANS OF SOLIDWORKS SOFTWARE
KOMPLEXNÍ MODELOVÁNÍ VÝROBY SHAKERU POMOCÍ SOFTWARU SOLIDWORKS

DICIUC Vlad
OPTIMIZATION OF THE TILTING SEQUENCE FOR BALL-NOSE END MILLS WHEN 5-AXIS MILLING OF SCULPTURED SURFACES
optimalizace postupného náklonu kulové frézy při 5 osém frézování soch

DUDA Jan, HABEL Jacek, GOLA Łukasz
Generation of process plans at the concurrent execution of tasks in manufacturing system
Generowanie procesów technologicznych w warunkach współbieżności realizacji zadań w systemie produkcyjnym

MELIAN Ciprian
THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE LASER BEAM CUTTING PROCESS ON CUT SURFACE ROUGHNESS
Vliv technologických parametrů laserového obráběcího paprsku na drsnost povrchu

SHEHU Mira, HUEBNER Peter, LICAJ Engjell, MANDILI Jorgo
Influence of the different stress ratio R in the crack growth curve for construction steel
vliv rozdílné velikosti napětí na průběh růstu trhliny pro konstrukční ocel

Pop Gheorghe Ioan, Pop Alina Bianca
CAD and FEA optimization of ADIPUR Equipment
optimalizace cad a fea na zařízení adipur

WOJAKOWSKI Paweł, HABEL Jacek
THE STATE SPACE DEFINITION OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS
definice stavového prostoru flexibilního výrobního systému

16:30 – 16:45 Přestávka / Coffee break

16:45 – 18:00, chairman prof. dr. ing. josef brychta

ORLOVSKÝ Imrich, Dobránsky Jozef, MIČKO Milan
THE SIMULATION OF DRYING PROCESS OF CERAMIC GRANULATE
SIMULÁCIA PROCEsu sušenia keramického granulátu

PLOSKUŇÁKOVÁ Lucia, KOLLÁTH Ľudovít, KUREKOVÁ Eva
STRUCTUAL ANALYSE OF MECHANISM WITH PARALLEL KINEMATIC STRUCTURE
Štrukturálna analýza mechanizmu s PKŠ

PLOSKUŇÁKOVÁ Lucia, ONDEROVÁ Iveta, BENIAK Juraj, LETKO Martin
APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING INTO EDUCATION PROCESS
Uplatnenie reverse enginEeringu vo vyučovacom procese

ROUD Pavel, Kožmín Pavel
DESIGN OF THE HIGH PERFORMANCE DRILLING TOOLS
kONSTRUKCE VYSOCEPRODUKTIVNÍCH VRTACÍCH NÁSTROJŮ

SKLENIČKA Josef, ZETEK Miroslav, ČESÁKOVÁ Ivana
INFLUENCE OF THE TWIST DRILL GEOMETRY ON THE SIZE OF CUTTING FORCES
vLIV GEOMETRIE ŠROUBOVITÉHO VRTÁKU NA VELIKOST ŘEZNÝCH SIL

Šemcer Ján, Czán Andrej, Štekláč Dušan
Research of bioactive and biocompatible materials from the point of implementation methods and machining conditions
výzkum bioaktivních a biokompatibilních materiálupodle realizované metody a řezných podmínek

Veľas Stanislav, Stančeková Dana, Czán Andrej
New methods in superfinishing
Nové metódy superfinišovania

ZETEK Miroslav, KADLEC Pavel, PILEČKOVÁ Zuzana, ŠÍMA Michal
THE CUTTING TOOL EDGE QUALITY

kvalita břitu řezného nástroje

19:00 Společenský večer / Social Evening (NA2)

 2.4.2009

9:00 – 10:30, doc. Ing. Vladimír VRBA, CSc.

hlaváček petr, VALÍČEK Jan
MEASUREMENT OF THE TEXTURE MACHINED SURFACES ON FINE-GRAINED MATERIALS
Měření textury obrobených povrchů u jemnozrnných materiálů

KOUŘIL Karel, ČEP Robert
MODERN CUTTING TOOLS FOR HOLE´S CUTTING
MODERNÍ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ DĚR

ŠÍPEK Michal, NESLUŠAN Miroslav, OCHODEK Vladislav
DEFORMATIONS AND STABILITY OF CUTTING PROCESS AFTER THE HEAT TREATMENT OF BEARING STEEL 100Cr6
Deformácie a stabilita rezného procesu po tepelnom spracovaní LOžISKOVEJ OCELE 100cr6

kunstfeld Jaroslav, BRYCHTA Josef
bearing induction heating device
zařízení pro indukční ohřev ložisek

Kúdelová Zuzana, Sadílek Marek, Brychta Josef
Variable depth of cut during turning
Proměnná hloubka řezu při soustružení

Konderla Ryszard,  Mrkvica Ivan, Ochodek Vladislav
Influence Possibilities of the Workpiece Surface Tension by means of the tool’s geometry
Možnosti ovlivňování povrchového napětí obrobku prostřednictvím geomterie nástroje

OČENÁŠOVÁ Lenka, VALÍČEK Jan, RUCKI Miroslaw, GAPINSKI Bartosz, GREGOVÁ Linda
THE ROUNDNESS OF DEVIATION EVALUATING ON CMM
hODNOCENÍ ODCHYLKY KRUHOVITOSTI NA SOUŘADNICOVÉM MĚŘICÍM STROJI

10:30 – 11:00 Přestávka / Coffee break

 11:00 – 12:30, chairman doc. Dr. Ing. Miroslav NESLUŠAN

JANÁSEK Adam, ČEP Robert, VRBA Vladimír
RACIONALIZATION OF BACK AXLE PIN PRODUCTION MERCEDES
RACIONALIZACE VÝROBY ČEPU ZADNÍ NÁPRAVY AUTOMOBILU MERCEDES

Dupala Ondřej, ČEP Robert, OČENÁŠOVÁ Lenka, PETŘKOVSKÁ Lenka, NOVÁKOVÁ Jana
Change Technology of Drilling Head Production
Změna technologie výroby vrtací hlavy

KOLÁŘ Jiří, ČEP Robert
Technology Proposal of Thin-walled Profile by laser Cutting
Návrh technologie opracování Tenkostěnného profilu laserem

ŠTRBKA Ján, VRBA Vladimír
conventional methods machining of sintered carbides
Konvenčné metódy obrábania  spekaného karbidu

PFEILER Petr, CEP Robert
Determination of usability of ceramic cutting inserts in the regime of interrupted cutting and determination number of shocks
použitelnost keramických řezných destiček v režimu přerušovaného řezu a určování počtu rázů

REINER Jan, ČEP Robert, SADÍLEK Marek
Tools and Holders Simulation for EMCO PC MILL 155 with the Use CAD/CAM System EdgeCAM
Simulace držáků a nástrojů pro stroj EMCO PC MILL 155 při využití CAD/CAM systému EdgeCAM

VRAŠTIL Marián, ADAMEC Jaromír
NEW TECHNOLOGY PROPSAL OF FLANGE
NÁVRH NOVÉ TECHnoLOGIE VÝROBY PŘÍRUBY

12:30 – 13:00
Vyhlášení ceny ERIN a slavnostní ukončení konference
Award of ERIN Prize and closing of conference (NA2)

13:00 – 14:00 Oběd (NA178) 

Změna programu vyhrazena / Program can be modification