Organizační pokyny

Seminář ASŘ´2005 proběhne dne 29. 4. 2005 v návaznosti na studentskou konferenci STOČ. Koná se v aule Nové knihovny VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba.
Účastnický poplatek semináře plný: 100,- EUR
Účastnický poplatek semináře sponzorovaný IFIP*: 490,- Kč
* Podpora IFIP bude přiznána účastníkům na základě jejich žádosti (SeminarASR@vsb.cz).


Important news Významná novinka: Programový výbor vybere nejlepší prezentované příspěvky v anglickém jazyce k publikaci ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada strojní, ISSN 1210-0471. Autoři vybraných příspěvků budou vyzváni k úpravě příspěvku podle požadavků Sborníku a vrácení k publikaci v krátkém čase daném časovým harmonogramem vydání Sborníku.


Vložné zahrnuje náklady spojené s pořádáním akce, tištěný souhrn anotací, úplný sborník referátů publikovaný na WWW ve formátu PDF.

 1. Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 1646894319/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol - číslo faktury (případně 425xxx kde xxx je číslo příspěvku autora) ve prospěch KAKI, SmS VTSaP - pob. 159, Ostrava, IČ 60783176, DIČ CZ60783176, není plátcem DPH).
  Všichni účastníci obdrží fakturu (účetní doklad) k úhradě účastnického poplatku, proto zašlete, prosím, řádné údaje o vysílající organizaci, zejména přesný název, oficiální sídlo, IČ a DIČ.
  Pokud chcete vystavit společnou fakturu za více účastníků (z jednoho pracoviště), uveďte tuto skutečnost v poznámce na přihlášce, nebo zašlete svůj požadavek dopisem (E-mail).
 2. Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí Programový výbor semináře a pouze od autorů, kteří uhradí účastnický poplatek semináře.
 3. Pokyny pro autory referátů:
  text celostránkové anotace (je vhodné, když obsahuje také obrázek a odkazy na literaturu) pro vytištění ve sborníku anotací, (pouze v angličtině) dodejte nejpozději do 11. března 2005 elektronickou poštou současně s přihláškou k účasti. Úplný text referátu (s ohledem na publikaci na webu preferujte anglický text), v úhrnném rozsahu max. 12 str. (soubor maximální velikosti 1 MByte) dodejte nejpozději v den konání konference elektronickou poštou v editoru MS Word 2000/XP/2003, včetně vložených obrázků, grafů, literatury.
 4. Úprava anotace a referátu:
  anotace i referát musí být striktně zpracovány s využitím připravených šablon bez zásahů do formátování stylů apod.
  Šablona pro celostránkovou anotaci v angličtině (abstract.zip).
  Šablona pro referát v češtině (sablona.zip).
  Šablona pro referát v angličtině (template.zip).
 5. Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu PDF a zpracován pro prezentaci v prostředí sítě Internet, posléze bude jeho elektronická podoba dostupná z této stránky. Jak vypadá referát po konverzi (bez dalších zásahů) do formátu PDF dokumentuje text šablony v češtině a v angličtině.
 6. Pro komunikaci s organizačním výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet, kde je možno zaslat (upload) také soubory s příspěvky.