1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

pořádají devátý ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol

STOČ´2004 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín: 29. dubna 2004 (900 - 1600) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Zahájení: Pro všechny sekce 900 - 920 Aula NK
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení NK325 (Aula NK)

 

S2 - Aplikovaná informatika F204

 

S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI J223

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů D221

 

S5 - Informatika v ekonomice J259
Oběd: Pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory 1330 - 1400 Menza VŠB-TUO
Ukončení: Vystoupení sponzorů, předání cen 1430 - 1600
Závěrečný protokol STOČ 2004
Aula NK
Foto & video: Videosekvence z průběhu soutěže 5 minut, 26 MB, 192 x 144 body
Fotogalerie z průběhu soutěže 35 snímků 1296 x 972 bodů
Podmínky:
  • soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR, SR, Polska
  • počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření a počtu přihlášených prací
  • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy):
    • přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací, sekce a případně návrhu jmen porotců z fakulty) zaslat do 2. 4. 2004
    • anotace (bude vydán Sborník STOČ´2004) - jedna úplná textová strana formátu A4 včetně případného obrázku v MS-Word - E-mailem, zaslat nejpozději do 9. 4. 2004 (šablonu se vzorem viz na http://akce.fs.vsb.cz/2004/stoc2004/anotace.zip). Požadovaný formát anotace je nutno dodržet, neboť sborník bude publikován také na síti Internet, ve formátu PDF.
  • studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků je možno doručit v předstihu na adresu organizátorů nebo předložit odborné komisi před začátkem jednání sekce
  • účastníci přednesou teze svých soutěžních prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win2000/XP+MSOffice2000/XP, dataprojektor s rozlišením nejméně 800x600, zpětný projektor)
Ceny: Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (2000, 1500, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS), s. r. o. Hradec Králové - Wonderware distributor, ControlTech, s. r. o. Kolín - Allen-Bradley distributor, INGELECTRIC, a. s. Ostrava, AutoCont Control Systems, s. r. o. Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, Spectris Praha spol. s r. o. - Brüel & Kjaer, NAM systems, a. s., Microsoft s. r. o. Praha, AB - CONTROL s. r. o. Brno, KROHNE, s.r.o. Ostrava, AMIT, s.r.o., Severočeské Doly a.s. - Doly Nástup Tušimice, SmS VTSaP - KAKI Ostrava, a dalších firem.
Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/2004/stoc2004/Welcome.htm.

Garanti: Prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, FS VŠB - TU Ostrava
Dr. Ing. Oldřich Kodym, HGF VŠB - TU Ostrava
Kontaktní adresa: stoc@vsb.cz
Katedra automatizační techniky a řízení-352
STOČ 2004
VŠB-TU Ostrava
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 59 732 4113 fax: 59 691 6129
Záštita: Děkan FS - Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Děkan FEI - Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Organizační výbor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Mgr. Petr Tiefenbach
Ing. Michal Řepka
Ing. Robert Klimunda

Úplný text sborníku anotací je k dispozici zde: Sbornik.pdf


Seznam přihlášených účastníků (soutěžících, porotců i zástupců sponzorů), Seznam přihlášených soutežních prací a jejich zařazení do sekcí.


Webmaster: Radim Farana

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana