Organizační pokyny

Seminář ASŘ´2003 proběhne dne 6. 5. 2003 souběžně se studentskou konferencí STOČ. Koná se v aule Nové knihovny VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba.
Účastnický poplatek semináře: 490,- Kč

Zahrnuje náklady spojené s pořádáním akce, tištěný souhrn anotací, úplný sborník referátů publikovaný na WWW ve formátu PDF.

 1. Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 1646894319/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol - číslo faktury (případně 421xxx kde xxx je číslo příspěvku autora) ve prospěch KAKI, SmS VTSaP - pob. 159, Ostrava, IČ 60783176, není plátcem DPH).
  Všichni účastníci obdrží fakturu (účetní doklad) k úhradě účastnického poplatku, proto zašlete, prosím, řádné údaje o vysílající organizaci, zejména přesný název, oficiální sídlo, IČ a DIČ.
  Pokud chcete vystavit společnou fakturu za více účastníků (z jednoho pracoviště), uveďte tuto skutečnost v poznámce na přihlášce, nebo zašlete svůj požadavek dopisem (E-mail).
 2. Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí Programový výbor semináře a pouze od autorů, kteří uhradí účastnický poplatek semináře.
 3. Pokyny pro autory referátů:
  text celostránkové anotace (je vhodné, když obsahuje také obrázek a odkazy na literaturu) pro vytištění ve sborníku anotací, (pouze v angličtině) dodejte nejpozději do 13. dubna 2003 elektronickou poštou. Úplný text referátu (s ohledem na publikaci na webu preferujte anglický text), v úhrnném rozsahu max. 12 str. (soubor maximální velikosti 1 MByte) dodejte nejpozději v den konání konference elektronickou poštou v editoru MS Word 2000/XP, včetně vložených obrázků, grafů, literatury.
 4. Úprava anotace a referátu:
  anotace i referát musí být striktně zpracovány s využitím připravených šablon bez zásahů do formátování stylů apod.
  Šablona pro celostránkovou anotaci v angličtině (anotation.zip).
  Šablona pro referát v češtině (sablona.zip).
  Šablona pro referát v angličtině (template.zip).
 5. Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu PDF a zpracován pro prezentaci v prostředí sítě internet, posléze bude jeho elektronická podoba dostupná z této stránky. Jak vypadá referát po konverzi (bez dalších zásahů) do formátu PDF dokumentuje text šablony v češtině a v angličtině.
 6. Pro komunikaci s organizačním výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet (E-mail).

Soubor s celostránkovou anotací příspěvku můžete odeslat také přímo po Internetu: