Katedra automatizační techniky a řízení

Fakulta strojní

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let Fakulty strojní

Sekce 4 - Automatické řízení a aplikovaná informatika

5. - 7. září 2000

pořádaná jako XXV. Seminář ASŘ 2000

Instruments and Control

ve spolupráci s:

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

Národní komitét IMEKO, Česká republika


Zaměření a cíle

Cílem této mezinárodní konference je seznámit širší odbornou veřejnost, odborné a vědecké pracovníky z průmyslu, výzkumných ústavů, projekčních a dodavatelských organizací a vysokých škol s nejnovějšími poznatky z oblasti automatizace, řízení, měřicích, diagnostických a řídicích systémů, programových systémů pro řízení, CAD apod. a zajistit výměnu jejich zkušeností.

Tématické okruhy

Základním záměrem jednání Fakultní vědecké konference je poskytnout prostor široké výměně názorů, proto bude v programu konference dána možnost vývěskovým formám prezentace. Předpokladem zařazení příspěvku do programu konference je, že v předložené formě nebyl dosud publikován. programový výbor si vyhrazuje právo vyžádat si nebo vybrat plenární přednášky nebo přednášky v sekcích pouze prezentace fundamentálních nebo zevšeobecňujících výzkumných výsledků nebo praktických aplikací.


Webmaster: Radim Farana