ICEE'98 Logo
Mezinárodní konference o inženýrském vzdělávání ICEE´98 v Rio de Janeiru

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio Othon Hotel - místo konání sympózia Copacabana Beach od Rio Othon Hotel ICEE'98 - slavnostní zahájení ICEE'98 - slavnostní zahájení ICEE'98 - slavnostní zahájení ICEE'98 - postery ICEE'98 - postery ICEE'98 - postery ICEE'98 - postery ICEE'98 - postery

Letošní léto bylo pro 18 pracovníků školy výjimečné tím, že se zúčastnili ve dnech 17. - 21. srpna mezinárodní konference ICEE 98 v Rio de Janeiru v Brazílii. Nezvyklý termín byl dán požadavkem amerických univerzit s ohledem na organizaci akademického roku. Letošní konference navazovala na předchozí úspěšnou ICEE 97, konanou v Chicagu. Českou delegaci mezi 500 účastníky konference z celého světa tvořili dále kolegové z VUT Brno a představitelé průmyslu (SME, Energie Kladno, a VVÚU Radvanice). Konferenci sponzorovaly National Science Foundation, UNESCO, FINEP, aj. Naše účast byla umožněna díky grantu MŠMT "Prezentace vysokých škol" (projekt PG 98401), který byl poskytnut škole vzhledem k tomu, že v příštím roce u příležitosti 150-letého výročí školy bylo pořadatelství ICEE-1999 svěřeno naší VŠB-TU Ostrava. Účast naší delegace byla dále sponzorována průmyslovými podniky: Severomoravská energetika, a.s., Moravskoslezské teplárny, a.s., Energie Kladno, a.s., Radvanice Group, a.s., Nová Huť, a.s., Vítkovice, a.s., jimž patří náš velký dík.

Konference se konala v hotelu Rio Othon Palace v proslulé části Ria, Copacabana, v kouzelném prostředí, vyznačovala se aktuálním programem, perfektní organizací a vysokou společenskou úrovní, které dokonale naplnily její ústřední motto "Progress through Partnership".

Prakticky ve všech světadílech probíhající reformy inženýrského vzdělávání se odehrávají ve znamení postupného přibližování představ a zájmů všech jeho důležitých aktérů - průmyslových podniků, vládních institucí, profesních inženýrských organizací a samozřejmě pedagogů a studentů.

Hlavnímu programu konference předcházelo 7 workshopů, zaměřených na kvalitu inženýrského vzdělávání a jeho hodnocení, na využití webovských stran a multimediálních technologií k realizaci vzdělávacích programů. Vlastní konference byla zahájena hodinovým hlavním referátem prof. Johna Pradose (Universita Tennessee - USA) na téma Inženýrské vzdělávání ve Spojených státech - minulost, přítomnost a budoucnost, na který pak navazovaly tři tříhodinové diskusní bloky, které měly přiblížit charakter probíhajících změn ve vzdělávacích systémech ve Spojených státech, v Evropě a v Latinské Americe. Dostal jsem příležitost vystoupit v rámci bloku o evropském systému vedle představitelů francouzských, německých a anglických inženýrských škol s představením českého modelu, jeho problémech a vývojových trendech. Druhý den konference pokračoval plenárními diskusními bloky na téma Interakce průmyslu a technických vysokých škol, kde jsem byl vyzván předsedajícím Dr. Aungem k detailnější prezentaci vzájemných aktivit průmyslu a českých vysokých škol, které jsme definovali v závěrech konference, pořádané VŠB-TU Ostrava, "Výchova konstruktérů na vysokých školách ve vztahu k českému strojírenství v říjnu 1996 v Ostravě. Další plenární diskuse byly zaměřeny na následující témata: předinženýrské vzdělávání, metody řízení jakosti jako prostředek k internacionalizaci inženýrského vzdělávání, akreditační procesy, státní politika a její programy v inženýrském vzdělávání, technické univerzity pro 21. století a problematika mezinárodních programů v inženýrském vzdělávání. Na tato témata, která probíhala vždy v dopoledním programu pak navazovala odpolední jednání konference, probíhající celkem v 22 sekcích, vždy současně ve 4 nebo 5 paralelních sekcích. Z nejzajímavějších tématických celků uvedu alespoň tyto: integrace vědního základu do inženýrského vzdělávání (IV), modely IV v různých zemích, objektově orientované programování pro úvod do IV, společné vzdělávací programy universit a průmyslu, modernizace studijních programů, aplikace nových technologií ve výuce, vytváření sítě universit k zvyšování kvality IV, distanční vzdělávání, multimediální vzdělávací programy, metody řízení kvality v IV, praxe v IV v procesu globalizace. V těchto sekcích vystoupili postupně všichni členové naší delegace formou přednášky nebo prezentace posterů. V závěrečném programu konference rektor VŠB-TU Ostrava prof. Roubíček pozval účastníky na příští ročník ICEE 99 do Ostravy. Při té příležitosti bylo promítnuto video přibližující návštěvníkům Českou republiku, její hlavní město, Ostravu a její historii i naši školu. Postkonferenční část pak zahrnovala shrnutí závěrů a diskusi k programovanému zaměření příštího ročníku. V nabídce doprovodného programu jsme se rozhodli pro exkurzi na jadernou elektrárnu Angra, kde v současnosti konsorcium německých firem staví druhý 1000 MW blok, který doplní již existující 660 MW blok a výhledově se připravuje 3. blok 1330 MW. V genezi výstavby této elektrárny jsme mohli konfrontovat naši domácí jadernou energetiku. Zatímco 1. blok se s přestávkami, vynucenými politickými diskusemi stavěl téměř 20 let, probíhá výstavba 2. bloku s ukončením do 7 let a výstavba 3. bloku je plánována na pouhých 5 let. Překvapila nás cena 2. bloku - v přepočtu našich 170 mld Kč - přičemž umístění elektrárny umožňuje použít mořské vody v třetím chladícím okruhu. Tímto odpadnou chladící věže a celé zastavěné území působí ve srovnání s našimi poměry velmi úsporným dojmem.

Suchý výčet programu konference, který zde uvádím, by jistě doplnili geologové, kteří byli doslova uneseni bohatou nabídkou mineralogických skvostů a jejich komerčním zpracováním, které se nabízí v Riu téměř na každém kroku. Pátá největší země světa dle rozlohy a šestá dle počtu obyvatel vedle obrovského surovinového bohatství a kouzelné krajiny upoutá každého návštěvníka obrovskými kontrasty života nejen ve městě a mimo něj, ale též v jednotlivých čtvrtích Rio de Janeira. Chudoba venkova i předměstí a jejich devastace těžební a průmyslovou činností byla šokující i pro nás - Ostraváky, a to je už co říci.

Rio 1998 je za námi a čeká nás Ostrava 1999. Co asi řeknou účastníci konference ICEE 1999 po návratu do svých domovů? Laťka nasazená v Chicagu i v Riu je položena hodně vysoko a rok uteče velmi rychle. Zamysleme se proto nad tím, co každý ve svém nejbližším okolí může udělat pro to, aby oslavy 150 let školy vrcholící touto konferencí, byly neokázalou, ale důstojnou ukázkou kulturního, civilizovaného a vzdělaného prostředí oproštěného od barbarských a vandalských prvků, ukázkou přátelské české povahy a tradiční pohostinnosti.

Přípravný výbor konference uvítá každý dobrý nápad a iniciativu. Aktuální informace budete nacházet na adrese: http://akce.fs.vsb.cz/1999/ICEE99/Welcome.htm.

ICEE'98 - doprovodná výstava ICEE'98 - doprovodná výstava ICEE'98 - jednání sekcí ICEE'98 - panelová diskuse ICEE'98 - panelová diskuse ICEE'98 - jednání sekcí ICEE'98 - jednání sekcí ICEE'98 - jednání sekcí ICEE'98 - jednání sekcí ICEE'98 - slavnostní ukončení ICEE'98 - exkurze na elektrárnu Angra ICEE'98 - exkurze na elektrárnu Angra ICEE'98 - exkurze na elektrárnu Angra

Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
prorektor VŠB-TU Ostrava