Název příspěvku (Styl Nadpis 1)


Příjmení, Jméno1, Příjmení, Jméno2 & Příjmení, Jméno3

1 tituly, adresa autora včetně instituce, e-mail, URL adresa homepage

2 tituly, adresa autora pokud je odlišná, e-mail, URL adresa homepage

3 tituly, adresa autora pokud je odlišná, e-mail, URL adresa homepage

1. Abstrakt (Styl Nadpis 2, číslováno ručně)

Tato šablona slouží pro sjednocení zápisu příspěvků na Seminář ASŘ '98 "Počítače v měření, diagnostice a řízení". Protože příspěvky budou pro zařazení do sborníku převedeny do formátu HTML, je třeba dodržet všechna doporučení, jinak se autoři vystavují nebezpečí ztráty či nesprávného převodu části svého příspěvku.

Zejména je potřeba zachovat nastavené rozměry stránky a neměnit nastavení použitých stylů, nepřidávat další styly apod. V záhlaví stránky opravte pouze jména autorů, ostatních údajů si nevšímejte. Pokud je text příspěvku v češtině, uveďte abstrakt anglicky a naopak.

Maximální rozsah příspěvku je 8 stran textu v editoru Word, zformátovaného v souladu s touto šablonou, při dodržení maximální velikosti souboru 1 MByte včetně všech vložených obrázků, tabulek, fotografií atd. Při ukládání souboru zakažte rychlé ukládání!

2. První kapitola - text a obrázky

Text pište bez vkládání speciálních znaků. Text vyznačujte pouze použitím tučného, skloněného nebo podtrženého písma. V případě nutnosti je možno použít horní index1 nebo dolní index2. Nevkládejte do textu žádné poznámky pod čarou ani vysvětlivky. Pokud chcete vyznačit odrážky, použijte standardní formátování pro odrážky:

Stejným způsobem se používají číslované seznamy obsahující jednotlivé body, jak je uvedeno v následující ukázce:

  1. jedna,
  2. dvě,
  3. tři.

Klávesou Enter ukončujte vždy jen odstavce, nikdy ne jednotlivé řádky uvnitř odstavce, stejně tak nepoužívejte měkký konec řádku (Shift+Enter), zalomení stránek (Ctrl+Enter), tabulátory apod. Text členěný do sloupečků pomocí tabulátorů nahraďte tabulkami:
výroba ručníza stránku 450 Kč
výroba strojníza list 250 Kč

Obrázky můžete vkládat do textu nebo zařadit na konec příspěvku podle vlastní úvahy. Obrázek vždy uložte do samostatného odstavce. Do dalšího odstavce uveďte popis obrázku, jak je vidět z obr. 1. Oba odstavce zarovnejte na střed.

Obrázky v bitových mapách zformátujte nejlépe na 256 barev (při převodu do HTML bude konvertován do formátu GIF), obrázek se 16 barvami bude díky nekompatibilitě barevných palet zobrazen celý jako namodralý. Obrázek vkládejte do textu ve velikosti 100%, nikoliv zmenšený. Při konverzi do formátu GIF se přebírá obrázek ve velikosti zobrazované na obrazovce, takže by u zmenšeného obrázku došlo k výraznému zhoršení jeho kvality.

Pokud kreslíte obrázky pomocí kreslících nástrojů editoru Word, pak nejprve vložte do textu objekt "obrázek aplikace Microsoft Word" a vše nakreslete do tohoto objektu. Pouze v tímto postupem vytvořený obrázek bude správně pochopen a konvertován do formátu GIF. V žádném případě nevkládejte grafické objekty přímo do textu! Stejně tak nepoužívejte rámy!

Obr. 1. Název obrázku

Pokud chcete vložit do textu dva obrázky vedle sebe, použijte pro jejich umístění tabulku se dvěma sloupci, jak dokumentuje obr. 2 a 3. Nepoužívejte automatické číslování obrázků ani kódy polí nebo titulky.
Obr. 2. Telefon
Obr. 3. Počítač

3. Druhá kapitola - vzorce a tabulky

Zapsané vzorce vytvářejte pomocí editoru vzorců, nekombinujte text s částí vzorce (např. y = vzorec), ale vždy zapište celý vzorec v editoru vzorců. Vzorec bude konvertován jako obrázek, část vzorce zapsaná jako text by do obrázku nebyla zařazena a při zobrazení by došlo k chybnému zformátování vzorce. Pokud chcete vzorce číslovat, učiňte tak ručně, nikoliv pomocí automatického číslování nebo kódů polí. V tom případě vložte vzorec a jeho číslo do tabulky, jak je vidět na vztahu (1). Pro popis použitého značení použijte rovněž tabulku. Pozor, aby byla tabulka se vzorcem oddělena od tabulky s jeho popisem alespoň jedním prázdným řádkem (prázdným odstavcem). Pokud se obě tabulky slijí, budou po převodu nesprávně zformátovány.

,

(1)

kde jex(t)- jedna veličina,
y(t)- druhá veličina

Pokud chcete vkládat do textu jednoduché vzorce, opět je celé vytvářejte v editoru vzorců. Pokud chcete do textu vložit řecké písmeno či matematický symbol, pak ho vytvořte opět pomocí editoru vzorců. Rozhodně nevkládejte tyto znaky z nabídky Vložit-Symbol! Při konverzi do HTML se všechny vložené symboly ztrácejí. Např. jednotka elektrického odporu je , číslo . Proto jsou v adrese autorů na začátku šablony vloženy obrázky telefonu, počítače atd. a nikoliv symboly z fontu Wingdings, přestože se v něm nacházejí.

Pokud vkládáte do textu znaky jako přehlásky apod., které se nacházejí v běžném fontu, ale nejsou dostupné z klávesnice, použijte nabídku vložit-symbol a jako font nastavte (normální text). Takto vložené znaky budou při převodu do HTML ponechány, např.: üľöäô©@.

V předchozím textu byly několikrát použity tabulky pro vícesloupcovou úpravu textu. Pokud vkládáte do textu skutečnou tabulku, používejte pro celou tabulku plné čáry a vždy jednotnou tloušťku čáry rámu. Tabulku zarovnávejte k levému okraji i v případě, že jsou malé a vypadaly by lépe při zarovnání na střed.

Tabulka 1: Vzor rámování
TypCena
levý1
pravý2

4. Třetí kapitola - použitá literatura

Použitou literaturu uveďte na konci příspěvku ve členění informace viz [ČSN ISO 690], jak je uvedena na konci této šablony. Řešení složitějších problémů naleznete např. v [LOKOSOVÁ, J. 1997] nebo [FREML, V. 1994]. Pro tvorbu odkazů nepoužívejte kódy polí ani jiné automatizační postupy, ale vždy napište odkaz ručně.

5. Závěr

Vámi dodaný text bude zařazen do sborníku příspěvků, autoři obdrží jeho offprint. Současně bude příspěvek pomocí převaděče konvertován programem Word verze 7.0 (95) do podoby HTML dokumentu pro zařazení do HTML verze sborníku. Pro správnou konverzi je potřeba, aby byl dokument uložen při vypnutém rychlém ukládání (nabídka Nástroje-Možnosti-Ukládání-Povolit rychlé ukládání). Jinak dochází k problémům při práci převaděče.

6. Literatura

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 32 s.

Excerpts from Draft International Standard ISO 690-2 [online]. Ottawa : ISO (International Organization for Standardization), 1997 [cit. 1997-07-02]. Dostupný z: <URL: http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm>

FARANA, R., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A. A VÍTEČKOVÁ, M. 1995. Doporučované značky, zkratky a názvy z oblasti automatického řízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1995. 24 s.

FREML, V. 1994. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha : SPN, 1984. 130 s.

LOKOSOVÁ, J. 1997. Integrované programové prostředky. Typografie a zpracování textů na počítači. 1. vyd. Ostrava : KAKI, 1997. 104 s. ISBN 80-02-01152-X.