VŠB - Technická univerzita Ostrava,

Fakulta strojní

Katedra automatizační techniky a řízeníSetkání kateder automatizace, kybernetiky a řízení strojních a dalších technologických fakult,

pořádané jako XXII. vědecko-pedagogický seminář ASŘ ´98
"Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách".

Setkání se koná pod záštitou děkana fakulty strojní
Prof. Ing. Antonína Vítečka, CSc.

ve dnech

2. - 3. září 1998

Areál VŠB -TU Ostrava - Poruba

Cílem semináře je seznámení s nejnovějšími poznatky, trendy a výměna zkušeností z oblasti automatizace, řízení procesů a aplikované informatiky mezi pedagogicko-vědeckými pracovníky strojních a dalších technologických fakult z pohledu pedagogického procesu (bakalářské, inženýrské a doktorandské studium), vědecko-výzkumné činnosti (informace o aktuálně řešených grantových projektech) a spolupráce s technickou praxí.

Pořadatel: Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB - TU Ostrava

Kontaktní osoby: Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Radim Farana, CSc.

Adresa: ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava- Poruba

tel.: 069-699 1280, fax: 069-444 213,

Vložné: 840,- Kč

Zahrnuto: elektronický sborník, náklady spojené s pořádáním konference.

V rámci vědecko-pedagogického semináře bude vydán sborník příspěvků ve formátu HTML, ve kterém budou uvedeny příspěvky pracovníků kateder zaměřené na výše uvedená téma semináře - rozsah jednoho příspěvku max cca 6 stran (úhrnem do 1 MByte včetně obrázků a grafů buď ve formátu DOC, což odpovídá cca 100 kB ve formátu HTML, včetně obrázků (GIF, JPEG), max 1 příspěvek od jednoho autora).

Předběžný program:

2. září 10:00 - zahájeni

- setkáni s představiteli VŠB-TU Ostrava a Fakulty strojní

- pedagogická činnost:- bakalářské, inženýrské studium a postgraduální studium

- oběd

odpoledne: - prohlídka laboratoří katedry ATŘ a dalších vybraných pracovišť

- organizace laboratorních cvičeni, nabídky modelů, zařízení a programů

večer: - společná večeře účastníků semináře v salonku menzy v Ostravě-Porubě

3. září 9:00 - vědecko-výzkumná činnost kateder, spolupráce s technickou praxí

12,00 - závěr semináře, oběd

odpoledne: 13,00 - 17,00 - odborná exkurze pro zájemce

Termíny: - sdělení počtu účastníků (případně už i konkrétních osob z pracoviště) - 20. 6. 1998

- odesláni příspěvků do Elektronického sborníku semináře při respektování pokynů pro jejich převod do formátu HTML a úhrada vložného - 10. 7. 1998

- závazná jmenovitá přihláška účastníků - 25. 8. 1998

Ubytování je zajištěno na kolejích v areálu VŠB - TU Ostrava-Poruba (dvojlůžkové pokoje s příslušenstvím), náklady na ubytování nejsou součástí vložného. Požadavky na ubytování (datum, počet noclehů) uveďte ve vaší první zpětné informaci (rovněž do 20.6.1998) a případné zpřesnění pak do 25. 8. 1998.

Pokyny k úhradě účastnického poplatku: č.ú. 2701 251-768/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol 90098 (ve prospěch KAKI, SMS VTSaP-pob. 159, Ostrava).

Aktuální informace o Setkání kateder ´98 sledujte na internetovské adrese:

http://akce.fs.vsb.cz/1998/setkatAR/Welcome.htm


Na shledanou v Ostravě !