A L Z ´98

AKTIVIZACE LIDSKÝCH ZDROJŮ

pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí

Národní konference uspořádaná 24. - 25. listopadu 1998 ve spolupráci Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V rámci přípravy mezinárodní konference ICEE ´99 Ostrava, která se uskuteční v srpnu 1999.

Cíl národní konference

Záštitu nad konferencí ALZ ´98 "Aktivizace lidských zdrojů" převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Na základě řady kvalitních referátů uveřejněných ve sborníku a na základě diskuze vzešly z konference tyto závěry a doporučení:

  1. Podporovat veškeré aktivity současných veřejných orgánů v ostravském kraji sledujících zvyšování svých vlastních rozhodovacích pravomocí při řešení základních problémů transformace regionu. Naléhat na maximální urychlení zavedení krajského systému veřejné správy do praxe.
  2. Na všech úrovních veřejné správy plně využívat existující legislativou dané možnosti ekonomických stimulací jednak pro přípravu nových území pro výstavbu jak výrobních, tak obslužných kapacit, jednak pro cílené využívání stávajících kapacit. Naléhat na úpravy z novelizace legislativních limitů v těch případech, kde je jejich současný stav brzdou ekonomického rozvoje.
  3. Zlepšit image a dopravní dostupnost regionu s cílem přilákat investory a maximálně podporovat tvorbu nových pracovních míst.
  4. Komplexně řešit koncepci školství v regionálním měřítku se zaměřením na vysoké školy, střední a odborné školy, učňovská zařízení a školy soukromé.
  5. Zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel regionu a vytvořit podmínky pro jejich stabilizaci a perspektivu ve prospěch rozvoje regionu a celé České republiky.
  6. Zvýšit podíl praxe při realizaci studijních programů, zlepšit přímé sepětí technického školství s praxí a zainteresovat v maximální míře studenty do vědecké činnosti.
  7. Vytvářet programy a podmínky pro reaktivizaci uvolňovaných lidských zdrojů jako předpoklad úspěšné a sociálně únosné restrukturalizace průmyslu. Zvýšit firemní kulturu.
  8. Podpořit tyto závěry realizací Projektu Strategie rozvoje regionu severní Moravy a Slezska - REGVIS 2005.

Závěr:

Národní konference ALZ ´98 "Aktivizace lidských zdrojů" potvrdila nutnost zabývat se komplexně a intenzívně lidským potenciálem jako základní podmínkou uskutečňování regionálních rozvojových záměrů a pozitivního vývoje v celé České republice. Otevřela prostor pro širokou diskuzi k tomuto tématu. Současně je dobrým vodítkem pro kvalitní přípravu mezinárodní konference ICEE ´99 Ostrava "Progress Through Partnership", která se uskuteční v příštím roce.

Ostrava 25. listopadu 1998


Návrat na hlavní stránku