ALZ '98

Aktivizace lidských zdrojů

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 24. - 25. 11. 1998

Conference Programme

Úvodní část konference

I. blok přednášek

II. blok přednášek

III. blok přednášek

IV. blok přednášek

Úvodní část konference

1. Pětroš, Jaroslav: Nová huť, a.s., generální ředitel Zahájení konference, úvodní slovo
2. Roubíček, Václav: VŠB - TUO, rektor Význam aktivizace lidských zdrojů pro region SMS a pro celou ČR
3. Hendrichová, Jana: MŠMT ČR Význam školství a vzdělávání pro rozvoj lidských zdrojů

Return to Conference Programme

I. blok přednášek

4. Fabian, Miroslav: Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, ředitel strategické divize Současná situace a perspektivy regionu severní Moravy a Slezska
5. Kuta, Vítězslav: VŠB - TUO, Katedra městského stavitelství Regionální metropole a struktura osídlení
6. Sonnek, Mojmír: Magistrát města Ostravy, vedoucí útvaru hl. archit. Problémy Ostravy jako regionální metropole
7. Prouza, Zdeněk: Úřad práce Ostrava, ředitel Evidovaná nezaměstnanost absolventů škol a mladistvých a její hlavní důvody
8. Czekaj, Petr: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava, generální ředitel Závěry studie REGVIS 2005. Lidské zdroje - součást strategie rozvoje severní Moravy a Slezska
9. Pražák, Zbyněk: Město Ostrava, náměstek primátora Závěry studie BARENTS
10. Šotkovský, Ivan: VŠB - TUO, Ekonomická fakulta Sociálně ekonomické pozadí lidského zdroje v ostravském regionu a demografický vývoj
11. Vaněk, Jiří & Závacký Dalibor: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Optimalizace profesní vzdělanosti v souvislosti s restrukturalizací v rámci Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná
12. Valášková, Božena: Školský úřad Ostrava, ředitelka Úloha středního školství pro region severní Moravy a Slezska (6 okresů)

Return to Conference Programme

II. blok přednášek

13. Kožušník, Otto: Dopravní podnik, a. s. Ostrava, personální náměstek Motivace lidských zdrojů
14. Kolat, Pavel & Veselský, Jaroslav: VŠB - TUO, Fakulta strojní Společný program VŠB-TUO a průmyslu při výchově specialistů pro energetiku
15. Krbcová, Hana: Severomoravská energetika, a.s., personální ředitelka Příprava zaměstnanců Severomoravské energetiky na změny
16. Martincová, Pavla: Severomoravská energetika, a.s., vedoucí pers. úseku Jak získat ty nejlepší absolventy
17. Lášová, Marie: JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA, ředitel Uplatňování metod pro zvýšení akceschopnosti mladých lidí při hledání umístění a uplatnění se v pracovním procesu - náměty a zkušenosti JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA
18. Hüner, Tomáš & Santarius, Pavel: VŠB - TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky Zkušenosti ze spolupráce ve výukovém procesu mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava a podniky Severomoravského regionu
19. Salzbrunn, Rudolf: Moravské chemické závody, a.s., poradce Sociální a rekvalifikační program podniku "ALIACHEM"

Return to Conference Programme

III. blok přednášek

20. Schindler, Jiří & Kozel, Roman: VŠB - TUO, Ekonomická fakulta Uplatnění absolventů VŠB-TU Ostrava na trhu práce
21. Kaňáková, Zdeňka & Dušková, Anna: VŠB - TUO, Ekonomická fakulta Jaké je uplatnění absolventů v praxi?
22. Chmelík, Karel: VŠB - TUO, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Obory silnoproudé elektrotechniky v průmyslu ČR a ve výuce na vysokých školách
23. Paulík, Tibor: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Profil absolventa VŠ ekonomického zaměření na konci tisíciletí
24. Kolibová, Helena: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Profil absolventa OPF SU a reflexe jeho uplatnění se na trhu práce
25. Kuta, Vítězslav & Pletnická, Jana: VŠB - TUO, Fakulta stavební Perspektivy absolventů studijního oboru Městského inženýrství a stavitelství FAST VŠB-TU v ostravské aglomeraci
26. Schejbal, Ctirad a kol.: VŠB - TUO, děkan Hornicko-geologické fakulty Uplatnění absolventů HGF v ostravském regionu
28. Dobrovský Ľudovít a kol.: VŠB - TUO, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Profil absolventa FMMI a vývojové trendy trhu práce
28. Tichánek, František, Nováková, Jana, Bernatíková, Barbora & Čechová, Dagmar: VŠB - TUO, Hornicko-geologická fakulta Uplatnění absolventů IEI - HGF
29. Papřoková, Anna: VŠB - TUO, Katedra společenských věd Rozdíly v očekávání a skutečném uplatnění absolventů VŠB-TUO v praxi

Return to Conference Programme

IV. blok přednášek

30. Smutný, Lubomír: VŠB - TUO, Fakulta strojní Inovační a kvalifikační studium zdravotně handicapovaných studentů
31. Farana, Radim: VŠB - TUO, Fakulta strojní Využití současných informačních technologií k podpoře vzdělávání
32. Chocholatý, Drahomír: AŘ SYSTÉM, a.s., ředitel projektu RELIKA (Regionální lidský kapitál)
33. Balhar, Vítězslav: Slezská univerzita Opava Strategie kvalitativního rozvoje Slezské univerzity ve struktuře vysokých škol a vzdělanosti ČR
34. Palas, Miroslav: VŠB - TUO, Hornicko-geologická fakulta Vzájemný vztah nerostných surovin, průmyslu a lidské společnosti v regionu SMS v podmínkách 21. století a jeho odraz ve vzdělávání

Return to Conference Programme


© 1997, Author of Automatic Generator: Radim Farana