VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Fakulta hornicko-geologická

Studentská tvůrčí a odborná činnost Ostrava '97

Soutěž odborných prací studentů s názvem "Studentská tvůrčí a odborná činnost Ostrava '97" navazuje na novou tradici celostátních setkání studentů, které v letech 1992 - 1996 pořádal pod označením STČ kolektiv pracovníků FS VUT Brno, vedený Prof. Ing. Františkem Pochylým, CSc. Na setkání děkanů strojních fakult České a Slovenské republiky v září 1996 v Ostravě bylo dohodnuto předávat organizaci této akce mezi strojními fakultami obou států a snížit tak opakované zatížení organizátorů z VUT Brno. Současně děkan FS VŠB-TU Ostrava navrhl rozšíření počtu odborných sekcí o oblast automatického řízení, aplikované informatiky a prostředků automatického řízení. Tento návrh vycházel především z dobrých zkušeností studentské soutěže "Aplikace automatů Allen-Bradley, jejich vizualizace a řízení v laboratorních podmínkách", kterou v roce 1996 pořádala HGF VŠB-TU Ostrava.

Původně byla organizací soutěže studentských prací pověřena Univerzita Trnava, která od tohoto záměru však pro letošní rok ustoupila. Proto se spojily kolektivy organizátorů z Katedry automatizační techniky a řízení Fakulty strojní a Institutu ekonomiky a systémů řízení Hornicko-Geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. K organizaci akce se posléze připojila také pobočka České vědeckotechnické společnosti - KAKI Ostrava.

Tím, že přípravu STOČ '97 vzala na svá bedra VŠB-TU Ostrava, byla do značné míry ovlivněna skladba jednotlivých odborných sekcí. V letošním ročníku bylo přihlášeno celkově 29 prací jednotlivců a kolektivů ze 7 technických fakult a 2 středních škol z ČR i SR, rozdělených do sekcí:
S1Teorie a aplikace systémů řízení 6 prací
S2Aplikovaná informatika 6 prací
S3Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/MMI 7 prací
S4Aplikace programovatelných logických automatů PLC
část středoškolská3 práce
část vysokoškolská7 prací

Nad celou soutěží převzali záštitu děkani pořádajících fakult: Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. - děkan FS a Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. - děkan HGF. Aktivně soutěž podpořily firmy a společnosti: AutoCont Control Systems, s. r. o. Ostrava, PANTEK (CS), s. r. o. Hradec Králové, Sdružení firem FLUIDTRONIC CENTRUM Ostrava, SmSVTSaP - pobočka č. 159 KAKI Ostrava, SPEL, s. r. o. Kolín. Všem je potřeba poděkovat za materiální i morální podporu odborných studentských aktivit, která se projevila jak účastí pracovníků firem, tak sponzorováním finančních a věcných cen.

Soutěž splnila svůj účel mimo jiné jako setkání studentů z různých škol, k její odborné úrovni přispělo také vydání Sborníku anotací "Studentská tvůrčí a odborná činnost '97", jehož rozsah dosáhl 50 stran.

Odborné poroty byly sestaveny z pedagogů zúčastněných vysokých škol a sponzorujících firem. Ve všech čtyřech sekcích byla svorně konstatována celková vysoká úroveň předložených prací a kvalitní vystoupení studentů při jejich prezentacích. Nicméně, jednoznačně rozhodnout bylo vždy třeba a tak byly v každé sekci vyhlášeny tři nejlepší práce a v několika také ceny zvláštní. V sekci S4 "Aplikace programovatelných logických automatů PLC" bylo navíc určeno pořadí zvlášť pro účastníky ze středních a vysokých škol.

S1. Teorie a aplikace systémů řízení

1. Bc. Radek MAŇÁSEK, FS VŠB-TU Ostrava: Dynamická analýza systémů vysokého řádu a výpočet redukovaného modelu v prostředí MATLAB.

2. Bc. Hynek PIECHOTA, FS VŠB-TU Ostrava: Aplikace fuzzy řízení elektrohydraulických servomechanismů.

3. Ivana VACHUTOVÁ, FT VUT Zlín: Algoritmus řízení tepelného výkonu v horkovodních systémech centralizovaného zásobování teplem.

Cena Sdružení firem FLUIDTRONIC CENTRUM Ostrava

Bc. Jan RUBÁČEK, FS VŠB-TU Ostrava: Řídicí systém strojního zařízení jevištní techniky.

S2. Aplikovaná informatika

1. Bc. Radim KAČMÁŘ, FS VŠB-TU Ostrava: Tvorba aplikací v prostředí sítě Internet.

2. Bc. Jakub NANTL, OPF SU Karviná: OS Linux jako datagramová hradba.

3. Bc. Pavel OLSZOWSKI, FS VŠB-TU Ostrava: Přenositelnost aplikací v systému PowerBuilder na různá databázová prostředí.

Cena Sdružení firem FLUIDTRONIC CENTRUM Ostrava

Jan HÁN, FS ZČU Plzeň: Multimediální produkt zaměřený na výuku simulace.

S3. Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/MMI

1. Bc. Jaroslav DVOŘÁK, FS VŠB-TU Ostrava: Simulace řízení přehradní nádrže v prostředí InTouch s využitím expertního diagnostického systému InSupport.

2. Bc. Marek PAUČEK, FS VŠB-TU Ostrava: Řízení a vizualizace školního portálového manipulátoru.

3. Petr LANGER, FT VUT Zlín: Univerzální DDE Server pro řídící aplikace.

Ocenění studenti současně získali věcné ceny - programový systém Factory Suite (Wonderware) pro vizualizaci a řízení technologických procesů od firmy Pantek (CS) Hradec Králové a PLC Mitsubitchi pro PC od firmy AutoCont Control Systems Ostrava.

S4. Aplikace programovatelných logických automatů PLC

Část SŠ

1. Petr JÍLEK - František HÁJEK, SOU Energetické Plzeň: Inteligentní řízení osobního výtahu

2. Zbyněk KADLEC - Lukáš KOTLÍK - Marek WINTRLE, SOU Energetické Plzeň: Regulace tepelné soustavy.

3. Radek JÍZDNÝ, ISČ COP Brno: Využití automatu SLC 500 ve výuce pro řízení MPS.

Část VŠ

1. Bc. Tomáš STRAKOŠ, FS VŠB-TU Ostrava: Regulace otáček asynchronního motoru.

2. Bc. Vladimír DAVID, FS VŠB-TU Ostrava: Řízení modelu tlakovzdušného obvodu.

3. Zuzana SZABOVÁ, HGF VŠB-TU Ostrava: Využití frekvenčního měniče Bulletin 1305 ve spojení s SLC 500 a Panel View 550.

Vítězové obou částí získali navíc programovatelný automat PLC Micrologic 1000 od firmy SPEL Kolín.

Z dosažených výsledků je patrný obrovský úspěch studentů VŠB-TU Ostrava, kteří dokázali zvítězit ve všech čtyřech sekcích. Tato situace nemá v historii studentských odborných soutěží obdoby a stěží se někdy bude opakovat. Ukazuje, že se za své studenty nemusíme stydět, jsou schopni obstát v konkurenci studentů ostatních technických vysokých škol.

Protože považujeme studentské odborné soutěže za významné, doufáme, že jejich tradice nebude porušena a v příštím roce bude STOČ opět organizována, tentokrát již jako soutěž putovní a její mezinárodní charakter bude dále rozvíjen.


článek pro Akademické fórum VŠB-TU Ostrava připravili:

Ing. Radim Farana, CSc. - Dr. RNDr. Lubomír Smutný - katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava.


Jak vypadala pozvánka a přihláška na akci.