XX. Seminář ASŘ´97

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení 352

KAKI- Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

Národní komitét DAAAM ČR

pořádají

XX. SEMINÁŘ ASŘ´97

POČÍTAČE V MĚŘENÍ, DIAGNOSTICE A ŘÍZENÍ, MECHATRONIKA
10. - 11. dubna 1997

VŠB - TU Ostrava - Poruba


XX. Seminář ASŘ´97


Mezinárodní programový výbor semináře:


J. Balátě - DAAAM CZ President, FT VUT Zlín

J. Czekkel - TU Miscolc, Hungary

R. Farana - ASI ČR, VŠB-TU Ostrava

K. Jaracz - Vice Dean of WSP Krakow, Poland

B. Katalinic - DAAAM President, Wien, Austria

H. P. Osanna - DAAAM Vice President, IMEKO Secretary, Wien, Austria

T. Saloky - TU Košice, Slovakia

L. Smutný - ČNS CZ IMEKO, VŠB-TU Ostrava

A. Víteček - Dean of FME VŠB-TU Ostrava


Zaměření seminářeČasový program XX. Semináře ASŘ´97 dne 10. 4. 1997


800-900 Prezentace účastníků - audiovizuální učebna J 259
900 Zahájení
915-1230 Dopolední odborný program: Sekce Mechatronika
1230-1300 Polední přestávka
1300-1700 Odpolední odborný program: Sekce Mechatronika - pokračování


Časový program XX. Semináře ASŘ´97 dne 11. 4. 1997


800-900 Prezentace účastníků - audiovizuální učebna J 259
900 Zahájení
915-1230 Dopolední odborný program: Sekce Prostředky řízení, Sekce Aplikovaná informatika
1230-1300 Polední přestávka
1300-1600 Odpolední odborný program: Sekce Teorie a aplikace systémů řízení
1600 Závěr semináře


Závazná přihláška
XX. Seminář ASŘ´97
Počítače v měření, diagnostice a řízení, mechatronika

Titul: ......................... Jméno: .................................. Příjmení: ...................................................

Instituce/firma: .............................................................................................................................

Oddělení/úsek: .......................................... Funkce/Pozice: .........................................................

IČO: ............................................... DIČ: .....................................................................................

Adresa instituce/firmy: .................................................................................... PSČ: ...................

Fax: ................................ E-mail: ..................................... URL: http:// ......................................

Budu přítomen dne: --------Ano - ne 10.4. --------Ano - ne 11.4..----------Ano -referát bez účasti

Podpis účastníka: .................................................................................................................

Vložné (náklady spojené s pořádáním akce)..................................................... 270,-Kč

Sborník (tištěný souhrn anotací + úplný sborník na 2 disketách 3,5" HD ) .........190,-Kč


Celkem k úhradě .......................................................................460,- Kč

(Organizátor není plátcem DPH)


Potvrzujeme, že platebním příkazem ze dne: ..............................................

byla z našeho účtu č.: ..........................................................................................................

poukázána celkem částka: .......................... Kč ve prospěch KAKI, SMS - pob. 159, Ostrava, č.ú. 2701 251-768/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol 496.

Datum: .................................... Podpis oprávněné osoby/razítko: .....................................................Informace a adresa pro korespondenci:


VŠB-TU Ostrava

Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Katedra ATŘ-352,

Sekretariát XX. Semináře ASŘ´97

17. listopadu č. 15

708 33 Ostrava - Poruba


Phone: +420 (0)69 - 699 4380, Fax: +420 (0)69 - 444213,
E-mail: , http://www.vsb.cz/~far10/ASR97.html
Areál VŠB - Technické univerzity v Ostravě - Porubě