XX. Seminář ASŘ

Počítače v měření, diagnostice a řízení

Ostrava, 10. - 11. 4. 1997

List of Authors

Č M P S

Č

Česká republika

BALÁTĚ Jaroslav, Prof. Ing. DrSc.: FT VUT Zlín, Katedra automatizace a řídicí techniky, Česká republika Kvalitativně-kvantitativní způsob řízení tepelného výkonu horkovodu - systém Balátě; ošetření jádra algoritmu.
BUZEK Vladislav, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika Školní portálový manipulátor a jeho řídicí systém.
DUBEC Miroslav, RNDr.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 455, Česká republika Inteligentní převodníky senzorových signálů.
DVOŘÁK Jiří, RNDr. CSc.: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Heuristické metody výpočtu výrobních dávek ve vícevýrobkových systémech.
FARANA Radim, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Přístup k datovým zdrojům v prostředí Internet/Intranet.
FARANA Radim, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Tvorba databázových informačních systémů v prostředí lokálních sítí.
FARANA Radim, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Využití distribuovaných výpočtů při simulaci systémů řízení.
FORMÁNEK Ivo, Dr. Ing.: Nová huť, a. s. Ostrava, závod 14/T, Česká republika Experimentální identifikace hmotného momentu setrvačnosti.
FORMÁNEK Ivo, Dr. Ing.: Nová huť, a. s. Ostrava, závod 14/T, Česká republika Experimentální identifikace rezonančních oblastí pohonu
HERNYCH Miloš, Ing.: TU Liberec, Česká republika Controller with a flexible feedback.
HOLADA Miroslav, Ing.: TU Liberec, Katedra měření, Česká republika A new version of a voice operated information system.
HONZÍK Bohumil, Ing.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Mobilní systém pro monitorování teploty v budovách.
HRDLIČKA Milan, Ing.: FEI VUT Brno, Ústav informatiky a výpočetní techniky, Česká republika CAN monitor s užitím řadiče i82527.
HRUBÝ Martin, Ing.: FT VUT Zlín, KAŘT, Česká republika Využití neuronové sítě při řízení hydraulického modelu.
JAKSCH Ivan, Doc. Ing. CSc.: TU Liberec, Katedra měření, Česká republika Optical method for measurement of the mesh size of the metallic fabrics using computer image analysis.
JANDA Petr, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Řízení fyzikálního modelu metodou agregace stavových proměnných.
KAČMÁŘ Dalibor, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika The use of distributed computing environment in simulation tasks.
KLEN Petr, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Windows DDE protocol in device driver development.
KOČÍ Petr, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Využití řečového modulu VM 888 v technické praxi.
KODYM Oldřich, Ing.: HGF VŠB-TU Ostrava, Institut 545, Česká republika Některé možnosti a problémy prezentace podnikových informací v prostředí Intranetu.
KONEČNÝ Michal, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Interaktivita WWW.
KONEČNÝ Zdeněk, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika ROANS, prostředek off-line programování průmyslových robotů.
KRATOCHVÍL Ctirad, Prof. DrSc.: FS VUT Brno, Česká republika Mechatronika na VUT v Brně.
KUSYN Jiří, Doc. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Generování signálů pomocí simulačního programu SIPRO.
LANDRYOVÁ Lenka, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Monitoring data by means of simulation and knowledge-based techniques.
LOKOSOVÁ Jolana, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Aplikace genetických algoritmů v robotice.
MOSTÝN Vladimír, Dr. Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika Výuka mechatroniky na FS VŠB-TU Ostrava.
NOSKIEVIČ Petr, Doc. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika Řídicí systém lisu pro práškové technologie.
NOSKIEVIČ Petr, Doc. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika Řídicí systém pódiových stolů ve Smetanově síni v Obecním domě v Praze.
NOSKIEVIČOVÁ Darja, Ing. CSc.: FMMI VŠB-TU Ostrava, Kat. 639, Česká republika Increasing of Efficiency of Decising-Making Process in SPC.
NOUZA Jan, Doc. Ing. CSc.: TU Liberec, Česká republika A model of a robot controlled by voice commands.
NOVÁK Petr, Dr. Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Vnitřní struktura řídicího systému pódiových stolů Smetanovy síně Obecního domu v Praze.
NOVÁK Petr, Dr. Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Řídicí systém automatického řízení pohybu navařovací hubice při renovaci exponovaných míst kolejnic navařováním
OLEHLA Miroslav, Doc. Ing. CSc.: TU Liberec, Katedra aplikované informatiky, Česká republika Aproximace charakteristik dynamických soustav.
ORSÁG Petr, Ing.: FEI VŠB-TU Ostrava, Kat. teoret. elektrotechniky 449, Česká republika Diagnostika vibrací pomocí okamžitých výkonů.
PLATIL Antonín, Ing.: FEL ČVUT Praha, Katedra měření, Česká republika Digitální hysteresisgraf realizovaný zásuvnými kartami do PC.
PROKOP Roman, Doc. Ing. CSc.: FT VUT Zlín, Katedra automatizace a řídicí techniky, Česká republika Robustní řízení spojitými regulátory typu PID.
RICHTER Aleš, Ing. CSc.: TU Liberec, Česká republika Mechatronika a její vztah k praxi.
SKAŘUPA Jiří, Doc. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika Mechatronika a její místo ve výuce na FS.
SMUTNÝ Lubomír, Dr. RNDr.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Nové trendy v distribuovaných systémech řízení.
SVOBODA Miroslav, Doc. Ing.: TU Liberec, Katedra měření, Česká republika Využití analýzy obrazu pro kontrolu rozměrů a umístění vozidla ve vstupním boxu parkovacího domu.
ŠATÁNEK Josef, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Optimalizace fuzzy regulátoru při řízení nelineárních soustav.
ŠATÁNEK Josef, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Aplikace fuzzy algoritmů v distribuovaném systému řízení.
ŠEDA Miloš, RNDr. Ing.: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Informační systém pro sledování výuky.
ŠKUTA Jaromír, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Přenos dat mezi jednotkou CTRL 51 a vizualizačně - operátorským programem Control Panel.
ŠOLC František, Doc. Ing. CSc.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřící techniky, Česká republika Analýza pohonu kloubu robota s nelineárním převodem.
TAUFER Ivan, Doc. Ing. DrSc.: TU Pardubice, Česká republika Algoritmy číslicového řízení nelineárních dynamických systémů.
TŮMA Jiří, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Programová podpora výuky předmětu Zpracování signálů.
TŮMA Jiří, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Optimální řízení a regulace kontinuálních procesů.
VALÁŠEK Michael, Doc. Ing. DrSc.: FS ČVUT Praha, Katedra mechaniky, Česká republika Způsoby výuky mechatroniky ve světě a v ČR.
VAŠEK Vladimír, Doc. Ing. CSc.: FT VUT Zlín, Katedra automatizace a řídicí techniky, Česká republika Počítačové řízení enzymatické dechromace.
VÍTEČEK Antonín, Prof. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Nelineární řízení.
VÍTEČKOVÁ Miluše, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Delta modely v syntéze lineárních regulačních obvodů.
WAGNEROVÁ Renata, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Řízení robota metodou agregace stavových proměnných.
ZEZULKA František, Doc. Ing. CSc.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Propojené fieldbusy.
ŽÍDEK Jan, Doc. Ing. CSc.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra elektrických měření, Česká republika PC based measuring Instruments.

Return to List of Authors

M

Maďarsko

PATKÓ Gyula, Prof. Dr.: University of Miskolc, Department of Tool-Machines, Maďarsko Course of Mechatronics on University of Miskolc.

Return to List of Authors

P

Polsko

JARACZ Kazimierz, Dr. Ing.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko Počítačové metočové metody zpracování deterministických signálů.
JARACZ Kazimierz, Dr. Ing.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko Analiza wrażliwoşci ukladów dynamicznych na zmiany parametrów metodą dekompozycji modelu.
LESKIEWICZ Henryk, Prof. Dr. hab. Dr. h. c.: University of Technology Warsawa, Intitute of Automatic Control and Roborics, Polsko Mechatronics on Faculty of Mechatronics TU Warszaw.

Return to List of Authors

S

Slovenská republika

DOVICA Miroslav, Ing. CSc.: SjF TU Košice, Slovenská republika Závislosť relatívnej citlivosti citlivostného operátora mechatronického systému od geometrických rozmerov.
KOZAK Štefan, Doc. Ing. CSc.: FEI STU, Katedra ASR, Slovenská republika Využitie moderných metód riadenia v mechatronických systémoch.
SALOKY Tomáš, Doc. Ing. CSc.: SjF TU Košice, Katedra automatizačnej techniky, Prešov, Slovenská republika Computer architektures for artificial intelligence.

Return to List of Authors


© 1997, Author of Automatic Generator: Radim Farana